Vietnam Covid-19

Thống kê các ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Vietnam Covid-19 par Mind Map: Vietnam Covid-19

1. Giai Đoạn 1

1.1. BN01

1.1.1. BN03

1.2. BN02

1.3. BN07

1.4. Ổ Dịch Sơn Lôi Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

1.4.1. BN08

2. Giai Đoạn 2

2.1. Hà Nội

2.1.1. Nước Ngoài Nhập Cảnh

2.1.1.1. BN 17 Nguyễn Hồng Nhung và các ca liên quan

2.1.1.1.1. BN19

2.1.1.1.2. BN21

2.1.1.1.3. BN22

2.1.1.1.4. BN23

2.1.1.1.5. BN24

2.1.1.1.6. BN25

2.1.1.1.7. BN26

2.1.1.1.8. BN27

2.1.1.1.9. BN28

2.1.1.1.10. BN29

2.1.1.1.11. BN30

2.1.1.1.12. BN31

2.1.1.1.13. BN32

2.1.1.1.14. BN33

2.1.1.1.15. BN47

2.1.1.2. Châu Âu (EU)

2.1.1.2.1. Anh (UK)

2.1.1.2.2. Pháp (France)

2.1.1.2.3. Tây Ban Nha (Spain)

2.1.1.2.4. Séc (Czech)

2.1.1.2.5. Hungary

2.1.1.2.6. Các Nước EU Khác (Others)

2.1.1.3. Mỹ (US)

2.1.1.3.1. BN110

2.1.1.3.2. BN136

2.1.1.3.3. BN211

2.1.1.3.4. BN222

2.1.1.4. Nga (Russia)

2.1.1.4.1. Cách ly: ĐH FPT Thạch Thất, Hà Tây

2.1.1.5. Đông Nam Á (Asean)

2.1.1.5.1. BN106

2.1.1.5.2. BN105

2.1.1.5.3. BN166

2.1.1.5.4. BN181

2.1.1.6. Các nước khác (Others)

2.1.1.6.1. BN179

2.1.1.6.2. BN217

2.1.1.6.3. BN221

2.1.1.6.4. BN228

2.1.1.6.5. BN229

2.1.1.6.6. BN230

2.1.2. BV Bạch Mai Cty Trường Sinh

2.1.2.1. Căng tin BV / Công ty Trường Sinh

2.1.2.1.1. BN168

2.1.2.1.2. BN169

2.1.2.1.3. BN170

2.1.2.1.4. BN174

2.1.2.1.5. BN175

2.1.2.1.6. BN176

2.1.2.1.7. BN177

2.1.2.1.8. BN178

2.1.2.1.9. BN184

2.1.2.1.10. BN189

2.1.2.1.11. BN190

2.1.2.1.12. BN191

2.1.2.1.13. BN192

2.1.2.1.14. BN193

2.1.2.1.15. BN194

2.1.2.1.16. BN195

2.1.2.1.17. BN196

2.1.2.1.18. BN198

2.1.2.1.19. BN199

2.1.2.1.20. BN200

2.1.2.1.21. BN201

2.1.2.1.22. BN202

2.1.2.1.23. BN205

2.1.2.1.24. BN208

2.1.2.1.25. BN214

2.1.2.1.26. BN215

2.1.2.1.27. BN223

2.1.2.1.28. BN231

2.1.2.1.29. BN239

2.1.2.2. NV y tế Bệnh nhân

2.1.2.2.1. BN86

2.1.2.2.2. BN87

2.1.2.2.3. BN133

2.1.2.2.4. BN201

2.1.2.2.5. BN202

2.1.2.2.6. BN205

2.1.2.2.7. BN185

2.1.2.2.8. BN197

2.1.2.2.9. BN213

2.1.2.2.10. BN243

2.1.3. Lây Nhiễm Nội Địa Khác

2.1.3.1. BN116

2.1.3.2. BN237

2.2. Sài Gòn

2.2.1. Bar Buddah

2.2.1.1. BN91

2.2.1.1.1. BN97

2.2.1.1.2. BN120

2.2.1.1.3. BN124

2.2.1.1.4. BN125

2.2.1.1.5. BN127

2.2.1.1.6. BN157

2.2.1.1.7. BN158

2.2.1.1.8. BN159

2.2.1.1.9. BN235

2.2.1.1.10. BN236

2.2.2. Nước Ngoài Nhập Cảnh

2.2.2.1. Châu Âu (EU)

2.2.2.1.1. Anh (UK)

2.2.2.1.2. Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)

2.2.2.1.3. Pháp (France)

2.2.2.1.4. Tây Ban Nha (Spain)

2.2.2.1.5. Các nước khác

2.2.2.2. Đài Loan (Taiwan)

2.2.2.2.1. BN66

2.2.2.3. Đông Nam Á

2.2.2.3.1. BN61

2.2.2.3.2. BN100

2.2.2.3.3. BN119

2.2.2.3.4. BN122

2.2.2.3.5. BN123

2.2.2.4. Các Nước Khác (Others)

2.2.2.4.1. BN89

2.2.2.4.2. BN64

2.2.2.4.3. BN121

2.2.2.4.4. BN142

2.2.2.4.5. BN143

2.2.2.4.6. BN150

2.2.2.4.7. BN171

2.2.3. BN45

2.2.3.1. BN48

2.2.3.2. BN65

2.3. Bình Thuận

2.3.1. BN34

2.3.1.1. BN36

2.3.1.2. BN37

2.3.1.2.1. BN44

2.3.1.3. BN38

2.3.1.3.1. BN43

2.3.1.4. BN40

2.3.1.5. BN41

2.3.1.6. BN42

2.4. Các Tỉnh

2.4.1. Nước Ngoài Nhập Cảnh

2.4.1.1. Châu Âu (EU)

2.4.1.1.1. Anh (UK)

2.4.1.1.2. Pháp (France)

2.4.1.2. Đông Nam Á (Asean)

2.4.1.2.1. BN68

2.4.1.2.2. BN146

2.4.1.2.3. BN117

2.4.1.2.4. BN118

2.4.1.3. Các Nước Khác (Others)

2.4.1.3.1. BN153

2.4.1.3.2. BN135