Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
抗日戰爭 da Mind Map: 抗日戰爭

1. 國家

1.1. 日本

1.1.1. Destinations

1.2. 中國

2. 影響

2.1. 不少人失去家園

2.2. 不少人死亡

3. 死亡人數

3.1. 3500萬人

4. 生活

4.1. 百姓十分痛苦

4.1.1. 孤兒獨處流浪

4.2. 孤兒獨處流浪