Tư tưởng HCM về nhà nước của dân,do dân, vì dân

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Tư tưởng HCM về nhà nước của dân,do dân, vì dân により Mind Map: Tư tưởng HCM về nhà nước của dân,do dân, vì dân

1. Quyền được biểu quyết

2. Chế độ bảo vệ sức khoẻ

3. Về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

3.1. Sự thống nhất giữa giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc

3.2. Trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

3.3. Có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

3.4. Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

3.4.1. Nhà nước của dân

3.4.1.1. Dân là chủ, dân làm chủ

3.4.2. Nhà nước do dân

3.4.2.1. Do dân lập nên

3.4.2.2. Dân phải tham gia vào công việc của nhà nước

3.4.2.3. Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp do dân bầu

3.4.3. Nhà nước vì dân

3.4.3.1. Phục vụ

3.4.3.1.1. Lợi ích

3.4.3.1.2. Nguyện vọng

4. Về dân chủ

4.1. Trong các lĩnh vực đời sống xã hội

4.1.1. Kinh tế

4.1.1.1. Tư liệu sản xuất

4.1.1.1.1. Làm chủ

4.1.1.2. Tự do kinh doanh

4.1.1.2.1. Phân phối sản phẩm

4.1.2. Chính trị

4.1.2.1. Quyền bầu cử, ứng cử

4.1.2.2. Quyền quản lí xã hội

4.1.2.3. Quyền được thông tin

4.1.2.3.1. Quyền tự do ngôn luận

4.1.2.3.2. Quyền tự do báo chí

4.1.2.4. Quyền được kiến nghị

4.1.3. Văn hoá

4.1.3.1. Do công dân làm chủ

4.1.3.1.1. Tham gia đời sống văn hoá

4.1.3.1.2. Tự do sáng tác

4.1.3.1.3. Tự do phê bình

4.1.3.1.4. Hưởng lợi ích sáng tạo

4.1.4. Xã hội

4.1.4.1. Đảm bảo quyền lợi

4.1.4.1.1. Lao động

4.1.4.1.2. Bình đẳng giới tính

4.1.4.1.3. Cống hiến và hưởng thụ

4.1.4.1.4. Hưởng an toàn xã hội

4.2. Thực hành

4.3. Khái niệm