Δομή μικροδιδασκαλίας

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Δομή μικροδιδασκαλίας により Mind Map: Δομή μικροδιδασκαλίας

1. 1. καταιγισμός ιδεών

2. 2. μελέτη περίπτωσης + ομαδική εργασία

3. 3. διάλεξη-σύντομη εισήγηση

3.1. επίδειξη

3.2. υπόδυση

4. 4. πρακτική άσκηση

4.1. υπόδυση

5. 5. ανακεφαλαίωση

6. 6. ερωτήσεις

7. 7. αξιολόγηση + επίλυση του τεστ

8. βιβλιογραφία+αποχαιρετισμός