6º. KYU – Verde

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
6º. KYU – Verde 저자: Mind Map: 6º. KYU – Verde

1. KERI

1.1. Deai Geri

1.2. Ni Dan Geri

1.3. Age Hiza Geri

1.4. Surikomi Sokuto Fumi Komi

2. UKE

2.1. Age Hiji Uke

2.2. Teisho Uke

2.3. Juji Uke

2.4. Haishu Uke

2.5. Morote Soto Uke

3. TSUKI

3.1. Kawashi Zuki

3.2. Nagashi Zuki

4. UCHI

4.1. Yoko Empi Uchi

4.2. Ippon Nuki Te

4.3. Nihon Nuki Te

4.4. Teisho Uchi

5. NAGE

5.1. Koshi Guruma

5.2. Juji Garami Nage

6. KANSETSU

6.1. Kote Mawashi

6.2. Waki Gatame

6.3. Morote Kubi Tori

7. SHIME

7.1. Kata Ha Jime

8. KIHON

8.1. Kette Jun Zuki no Tsukomi

8.2. Kette Gyaku Zuki no Tsukomi

9. SHADO

9.1. (Shado Uke Go) Ura Uchi

9.2. (Shado Uke Roku) Kawashi Zuki

9.3. (Shado Uke Shichi) Deai Geri

9.4. (Shado Uke Hachi) Kamae Kaete Uke

10. KATA

10.1. Pin An Yon Dan

11. DACHI

11.1. Kiba Dachi

11.2. Han Shiko Dachi

12. RENRAKU WAZA

12.1. 1 – Mae Geri Chudan / Ushiro Geri Chudan / Gyaku Zuki Chudan

12.2. 2 – Surikomi Sokuto Fumikomi / Ushiro Geri Gedan / Uraken Jodan

13. SANBON KUMITE

13.1. Jodan Uke Nihon Me

13.2. Jodan Uke Sanbon Me

13.3. Mae Geri Gohon Me

13.4. Mae Geri Roppon Me

14. KIHON KUMITE

14.1. San Bon Me

15. YAKUSOKU KUMITE

15.1. Shado Seme Go / Shado Uke Go

15.2. Shado Seme Roku / Shado Uke Roku

15.3. Shado Seme Shichi / Shado Uke Shichi

15.4. Shado Seme Hachi / Shado Uke Hachi

16. JYU KUMITE

16.1. Tsuki Kumite

16.2. Kawashi Kumite

17. UKE MI

17.1. Mae Zenpo Kaiten

18. SABAKI

18.1. Kawashi Kizami Zuki

18.2. Kawashi Gyaku Zuki

19. TEORIA

19.1. Números : 1 a 500 – Vocabulário 3 – Dojo Kun