ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 저자: Mind Map: ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

1. มี5ประเภทดังนี้

1.1. 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

1.2. 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

1.3. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

1.4. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

1.5. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

2. ประเภทของของโครงงานคอมพิวเตอร์

3. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม

4. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ

5. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment) เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ

6. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application) เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

7. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development) เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน