1. ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 저자: Mind Map: 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.1. หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้

2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.1. คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และลักษณะของประโยชน์หรือผลงานที่ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment) 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application) 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

2.1.1. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น งานนำเสนอประกอบการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไฮเปอร์บุ๊กวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.2. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์วัดปริมาณคาร์บอนในน้ำ เครื่องคัดขนาดของไข่ไก่ ซอฟต์แวร์วัดความถี่ของเสียง

2.1.3. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment) มีจุดประสงค์เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ก่อนนำทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการทดลองนั้นไปใช้กับมนุษย์ เช่น ซอฟต์แวร์จำลองการผสมสารเคมี เครื่องกู้ระเบิด หุ่นยนต์ดับไฟอัจฉริยะ

2.1.4. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application) มีจุดประสงค์เพื่อนำชิ้นงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานไปใช้งานจริง ช่วยแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประวัน และทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์คำนวณค่าใช้จ่ายประจำวัน

2.1.5. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน เช่น เกมเลี้ยงสัตว์ เกมทำขนม เกมปลูกผัก

3. ความสำคัญและประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

3.1. 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

3.2. 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

3.3. 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ

3.4. 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

3.5. 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้

3.6. 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

3.7. 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

3.8. 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน