สารสนเทศการพยาบาล

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
สารสนเทศการพยาบาล 저자: Mind Map: สารสนเทศการพยาบาล

1. ระบบสาระสนเทศย่อยภายใต้ระบบสาระสนเทศโรงพยาบาล

1.1. แบ่งเป็น4ประเภท

1.1.1. 1.งานปฏิบัติทางการพยาบาล

1.1.2. 2.งานบริหารทางการพยาบาล

1.1.3. 3. งานวิจัยทางการพยาบาล

1.1.4. 4.งานการศึกษาทางการพยาบาล

2. รูปแบบแบ่งเป็น2รูปแบบ

2.1. 1.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

2.2. 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม

3. ประโยชน์

3.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

3.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

3.4. ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

4. เเนวคิด

4.1. 1แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์เทย์เลย์

4.1.1. 1.พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์

4.1.2. 2.สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์

4.1.3. 3.ศาสตร์ความรู้ในสหสาขาสุขภาพ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์และปรัชญา

4.2. 2. แนวคิดเชิงกระบวนการGrave&Corcoran

4.2.1. คือการผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ สาระสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกัน

4.2.1.1. กระบวนการจัดการ

4.2.1.1.1. ข้อมูล

4.2.1.1.2. สารสนเทศ

4.2.1.1.3. ความรู้

5. ความหมาย

5.1. การใช้ความรู้ทางความพิวเตอร์ความรู้ทางด้านสารสนเทศและทางด้านพยาบาล

6. กระบวนการจัดการข้อมูล

6.1. ข้อมูล

6.1.1. ข้อมูลดิบ

6.2. สารสนเทศ

6.2.1. ข้อมูลที่แปลความหมาย จัดกลุ่มแล้ว

6.3. ความรรู้

6.3.1. องค์ความรู้