หลักการทำงานโครงงานคอมพิวเตอร์

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
หลักการทำงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 저자: Mind Map: หลักการทำงานโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.1. กิจกรรมที่ผู้เรียนศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะและ ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยนักเรียนต้อง วางแผนการ ดำเนินงาน ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบหรือผลงาน ตามต้องการอย่างมีขั้นตอน

2. ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

2.2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

2.3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

2.4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

2.5. ช่วยให้สามารถนำความรู้ ความช านาญ และทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปในการ แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น และแก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

3.1. 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

3.1.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อ การศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน

3.2. 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

3.2.1. โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์

3.3. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

3.3.1. โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้

3.4. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

3.4.1. โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริง ในชีวิตประจำวัน

3.5. 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

3.5.1. โครงงานพัฒนาเกมเป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน

4. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

4.1. 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

4.2. 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

4.3. 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน

4.4. 4. การลงมือทำโครงงาน

4.5. 5. การเขียนรายงาน

4.6. 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน