การดูแลรักษาบ้าน

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
การดูแลรักษาบ้าน 저자: Mind Map: การดูแลรักษาบ้าน

1. วางแผนทำงานบ้าน คือ การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่ ทำโดยวิธีใด ใครเป้นผู้ทำกำหนดงานเสร็จเมื่อไหร่

2. ขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน 1).รวบรวมงานและแจกแจงรายละเอียด กำหนดระยะเวลาการทำงาน

2.1. งานทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน -ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร -ทำความสะอาดเตาแก๊ส -ทำความสะอาดพัดลม -ทำความสะอาดเครื่องใช้อื่นๆเช่นเครื่องกรองน้ำ ตู้หนังสือ ทำความสะอาดมุ้งลวด และบริเวณขอบหน้าต่าง

2.2. ประเภทของงานบ้าน. 1.งานประจำวัน 2.งานประจำสัปดาห์. 3.งานประจำเดือน

2.3. งานทำอาหาร -เตรียมและประกอบอาหาร -จัดโต๊ะอาหาร -ล้างภาชนะเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร -ทำความสะอาดตู้กับข้าว -ทำความสะอาดตู้เย็น

2.4. งานเลี้ยงดูเด็กและคนชรา -จัดให้รับประทานอาหาร. -จัดโต๊ะอาหาร -ดูแลทำความสะอาดร่างกาย -พูดคุยให้เกิดความบันเทิง

2.5. งานซักรีด - ดัดแปลงเสื้อผ้า -ซักผ้า -เก็บพับเสื้อผ้า -รีดผ้า -จัดตู้เสื้อผ้า -ซักเครื่องนอน

2.6. จัดตกแต่งบ้านและดูแลบริเวณบ้าน -ปัดกวาดเช็ดถูพื้นห้องนอนทุกห้อง. - -ปัดกวาดหยากไย่ -ตัดตกแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้า

2.7. งานดูแลสัตว์เลี้ยง -ให้อาหาร -ทำความสะอาดร่างกาย - -ตรวจโรค

3. 2).เขียนแปนการทำงานแบ่งออกเป็น3แบบ คือ แผนการปฏิบัติงานประจำวัน แผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

3.1. การเขียนแผนงานปฏิบัติงานต้องกำหนดหัวข้อที่สำคัญดังนี้ 1).งานที่ปฏิบัติระบุงานและขอบข่ายงานที่ทำให้ชัดเจน. 2).จุดประสงค์ในการทำงานเพื่ออะไร เช่นทำความสะอาด เพื่อความสวยงาม

4. 3.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดเตรียมสำหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม

5. 4. กำหนดเวลา ต้องกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเช่น เมื่อใด เวลาใด ระยะเวลาเท่าไร

6. 5. กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ให้ระบุการทำงานว่างานใดทำก่อนทำหลังเป็นขั้นตอน

7. 6. กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชัดเจน

8. 7.กำหนดค่าใช้จ่ายกำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณใช้จ่าย