โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ 저자: Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)