Formue § 14

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Formue § 14 저자: Mind Map: Formue § 14

1. Hvad er formue/realiserbar formue

1.1. Indestående i bank

1.2. Bil, motorcykel m.m.

1.3. Friværdi i ejer/andel over 350.000 kr. hvis borger kan sidde i lejligheden, hvis der stilles krav om optagelse af lån

1.4. Kassekredit som er optaget på baggrund af friværdi i ejer/andel

1.5. Overskydende skat, hvis det ikke er med fordring

1.6. Aldersbetinget pension, hvor borger har omkonverteret en kapitalpension til en aldersbetinget pension/konto i banken

1.7. Erhvervsevneforsikring som ikke udbetales efter de 4 undtagelser i § 14 stk. 3 (private pensioner)

1.8. Hvis borger har en primærbolig og derudover kolonihavehus, sommerhus = realiserbar formue.

1.9. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste (= erstatning for et indtægtstab)

1.10. Hvis der er udbetalt et lån inden ansøgning, og der ikke foreligger lånedokumentation med forfaldsdato = formue

1.11. Selvpensioneringskonto, kan hæves med det samme

1.12. Børneopsparing, dog tjek hvornår den kommer til udbetaling. Dette ifht. et evt. krav om TB i løbet af kortere tid.

2. De generelle formueregler

2.1. Enlige 10.000 kr. og gifte/samlevende 20.000 kr.

2.2. Vi skal se bort fra den del af formuen, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller formuen bør bevares af hensyn til borgers erhvervs- eller uddannelsesmuligheder (HVAD ER NØDVENDIGT?)

3. Hvad gør I i praksis

3.1. Sandsynliggør at formuen er brugt- beskriv og vurder

3.2. Hvis borger har sandsynliggjort, at pengene er brugt = vurder om det er uforsvarlig økonomi (TB-reglerne)

3.3. Træf afgørelse. Beksriv og vurder hvad I betragter som formue, og hvad der IKKE betragtes som formue grundet undtagelserne

3.4. Træf afgørelse om hvor lang tid borger skal leve af formuen, antal måneder og dage

4. Hvad er IKKE formue

4.1. Udbetaling af menerstatning og ikke økonomisk skade (herunder svie og smerte)

4.2. Erstatning for tab af erhvervsevne. Kun hvis erstatningen er udbetalt efter Lov om erstatningsansvar, Lov om Arbejdsskadesikring, Lov om erstatning fra staten til ofre for en forbrydelse, Lov om erstatning.........til tidligere udsendte soldater.

4.3. Legater der er fritaget for beskatning

4.4. Unges formue som deltager i STU-forløb/uddannelse (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

4.5. Kritisk sygdom (op til 150.000 kr. og 5 år)

4.6. Efterregulering af offentlige forsørgelsesydelser, gælder ikke SU

5. Kapitalpension § 15

5.1. Vi kan ikke stille krav om, at borger skal realisere sin kapitalpension/arbejdsgiverpension før efter 6 måneder.

5.2. Bagatelgrænsen er 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller/samlevende

5.3. Hvis der er en pension og den kan frikøbes jf. listen; vedhæft KAP-postkortet fra h-drevet og opret advis 734. Hvis ikke anføres dette i makro samt navnet på pensionsselskab.

5.4. Hvis borger er under 30 år og har en arbejdsgiverpension, og borger IKKE har haft høje lønninger; anfør i makro; XX er under 30 år, det ses via E-indkomst, at der ikke tidligere har været høje lønninger, dermed sandsynliggjort at pensionen ikke overstiger bagatelgrænsen jf. § 15.

5.5. Lønmodtagernes Dyrtidsfond har også en bagatelgrænse og 6 måneder karensperiode (I skal IKKE oprette advis, kerne 2 har opgaven)