2 Kinderrechten Achtergronden - van sociale controle naar emancipatie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
2 Kinderrechten Achtergronden - van sociale controle naar emancipatie Door Mind Map: 2 Kinderrechten Achtergronden - van sociale controle naar emancipatie

1. Actuele discussie

1.1. 2 kenmerken die het jeugddomein kleuren

1.1.1. Sociale controle

1.1.2. emancipatie

1.2. Gezinswetenschappers tegelijk

1.2.1. controlerend

1.2.2. emanciperend

2. Na WOII

2.1. Van verticale naar horizontale opvoedingsrelaties

2.1.1. focus op onderhandeling

2.1.2. cf. van bevelshuishouding naar onderhandleignshuishouding

2.2. Doel sociale interventies: emancipatie

2.2.1. kritische analyse van machtsrelaties die beletten dat minderjarigen tot hun recht komen

2.2.2. machtsrelaties ombuigen in een groter respect voor de menselijke waardigheid

2.3. Naast individuele ook structurele focus

2.3.1. hoe maatschappelijke structuren aanpassen zodat minderjarigen toch kunnen deel nemen?

2.4. Voorbeelden

2.4.1. eigen kracht

2.4.2. herstelgericht werken

2.4.3. ervaringsdeskundigen in de hulpverlening

2.4.4. zelforganisaties bij armoedebestrijding

3. sociale kwestie

3.1. 18de-19de eeuw

3.2. groeiende ongerustheid over situatie van arbeidersbevolking

3.3. bedreiging morele ontwikkeling en vooruitgang samenleving

3.4. besef dat maatregelen nodig zijn

3.4.1. antwoord aan precaire levensomstandigheden arbeidersgezinnen

3.4.2. sociale orde beschermen

3.5. specifieke aandacht voor kinderen

3.5.1. link armoede en (jeugd)criminaliteit

3.6. Doel sociale interventies tav kinderen en jongeren

3.6.1. sociale controle

3.6.2. Bv. heropvoedingsmaatregelen in de jeugdzorg

3.6.3. programma’s van sociale hygiëne

3.6.3.1. dienen tot sociale cohesie of reintegratie in de samenleving

3.7. ‘sociale controle-logica’

3.7.1. ‘sociale tekortkomingen’

3.7.2. onaangepastheid van minderjarigen en hun gezin aan de burgerlijke waarden en normen in onze samenleving

3.8. Beschavingsoffensief

3.8.1. ‘classe dangereuse’

3.9. Rol sociale professionals

3.9.1. beschaving bijbrengen

3.9.2. bv. via de eerste kinderwetten

3.9.2.1. Wet op het Verbod op Kinderarbeid (1889)

3.9.2.2. Wet op de Kinderbescherming (1912)

3.9.2.3. Wet op de Leerplicht (1914)