E-ehituse platvorm

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
E-ehituse platvorm Door Mind Map: E-ehituse platvorm

1. 1. Kavandamine

1.1. Eesti Geoportaali rakendus

1.2. Radoonikaartide päring Radoon | Keskkonnaministeerium

1.2.1. Esialgne radooniriski levilate kaart https://www.envir.ee/sites/default/files/radoonikaart.pdf

1.2.2. Harjumaa radooniriski kaart https://www.envir.ee/sites/default/files/harjumaa_radoonikaart.pdf

1.2.3. Tallinna radooniriski kaart (maksimaalne radoonisisaldus pinnaseõhus) https://www.envir.ee/sites/default/files/1.1-maksimaalne-radooni-sisaldus-pinnaseohus.pdf

1.2.4. Tallinna radooniriski kaardi seletuskiri https://www.envir.ee/sites/default/files/tallinna-radooniriski-kaart_seletuskiri.pdf

1.2.5. Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas https://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf

1.3. Riigi eriplaneeringu andmepäring

1.4. KOV eriplaneeringu andmepäring

1.5. ÜP andmepäring

1.6. DP andmepäring

1.7. Kiirpäring maakatastrist https://xgis.maaamet.ee/ky/

1.8. Hinna- ja viljakustsoonide päring

1.8.1. Vastava KOVi maa väärtuste loend. Näide http://www.maaamet.ee/hv/887.pdf

1.9. Aadressi otsing ADS avaliku teenuse kaudu

1.10. Aadressiinfo päring E-kinnistusraamatu kaudu

1.11. Üldpäring E-kinnistusraamatu kaudu https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx https://uuskinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx

1.11.1. Üldinfo

1.11.2. Kinnistu koosseis (I jagu) - €

1.11.3. Omanik (II jagu) - €

1.11.4. Koormatised ja kitsendused (III jagu) - €

1.11.5. Hüpoteegid (IV jagu) - €

1.12. Riigi kinnisvara hoonete päring

1.13. Riigi kinnisvara rajatiste päring

1.14. Riigi kinnisvara maa päring

1.15. Kinnistute otsing kinnisvaraportaalidest

1.16. Katastriüksuse kõlvikute päring

2. 7. Lammutamine

2.1. Kitsenduste infopäring

2.2. Infopäring maaparandussüsteemide registrist

2.3. Tehnovõrkude päring

2.4. Kaitsealuste objektide päring EELISest

2.5. Kaitsealuste objektide päring Kultuurimälestiste riiklikust registrist

2.6. Keskkonnaloa taotlemine infosüsteemist KOTKAS

2.7. Keskkonnatasude deklareerimine

2.8. Liikluspiiranguga teele lubade taotlemine

2.9. Eriveolubade taotlemine

2.10. Ehitusloa/ehitusteatise taotlemine

2.11. Ehitamise alustamise teatis

2.12. Täieliku lammutamise teatis

2.13. Taaskasutatava ehitusmaterjali talletamine (ringmajanduse põhimõttel)

2.14. Jäätmete käitlemine

3. 6. Ost / Müük

3.1. Hoone info päring https://www.ehr.ee/app/esileht?3

3.1.1. Ehitised

3.1.1.1. Ehitisregistri kood

3.1.1.2. Ehitis

3.1.1.3. Ehitise nimetus

3.1.1.4. Aadress

3.1.1.5. Esmane kasutus

3.1.1.6. Korruste arv

3.1.1.7. Ehitisealune pind (m2)

3.1.2. Dokumendid

3.1.2.1. Dokumenti number

3.1.2.1.1. https://arhiiv.ehr.ee

3.1.2.2. Kuupäev

3.1.2.3. Dokumendi liik

3.1.2.4. Staatus

3.1.2.5. Ehitisregistri kood

3.1.2.6. Ehitise nimetus

3.1.2.7. Aadress

3.2. Kiirpäring maakatastrist https://xgis.maaamet.ee/ky/

3.3. Üldpäring E-kinnistusraamatu kaudu https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx https://uuskinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx

3.3.1. Üldinfo

3.3.2. Kinnistu koosseis (I jagu) - €

3.3.3. Omanik (II jagu) - €

3.3.4. Koormatised ja kitsendused (III jagu) - €

3.3.5. Hüpoteegid (IV jagu) - €

3.4. Aadressiinfo päring E-kinnistusraamatu kaudu

3.5. Omanikuinfo päring

3.6. Koormatiseinfo päring

3.7. Kinnistute otsing kinnisvaraportaalidest

3.8. Hoonete otsing kinnisvaraportaalidest

3.9. Riigi kinnisvara kasutuslepingute päring

3.10. Riigi kinnisvara omandamislepingute päring

3.11. Riigi kinnisvara võõrandamislepingute päring

3.12. Riigi kinnisvara varade üleandmiste päring

3.13. Maksutoimingud e-MTA-s

3.14. Katastriüksuse kõlvikute päring

4. 5. Kasutamine

4.1. Teavituse tellimine kodukandi planeeringutest

4.2. Keskkonnaloa taotlemine infosüsteemist KOTKAS

4.3. Raielubade taotlemine

4.4. Kasutusloa/kasutusteatise taotlemine

4.5. Kinnisvara kindlustamine

4.6. Tuleohutuse ülevaatuse tellimine

4.7. Tuleohutuse ülevaatuse (enesekontrolli) esitamine

4.8. Küttesüsteemide hoolduse registreerimine

4.9. Tuleohutuspaigaldiste päeviku täitmine

4.10. Tehnovõrgu talumistasu kalkulaator

4.11. Tehniliste süsteemide hooldus

4.12. Maamaksu infosüsteemi päring

4.13. Katastriüksuse kõlvikute päring

4.14. Päästeamet

4.14.1. Teavitused / meeldetuletused Päästeametist

4.14.2. Ligipääsupunktid Päästeametile elektrooniliselt 3D objektide kaudu

4.14.3. Evakuatsiooniplaanid

4.14.4. Hüdrantide asukohad ja koodid

4.15. Suhtlus Maanteeametiga

4.15.1. 1. Müratõkete temaatika

4.15.2. 2. Planeeritavad teetööd

4.16. Kinnisvara korrashoid

4.16.1. Kinnisvara korrashoiuga seotud tegevused

4.16.1.1. 1. 100 Kinnisvara haldamine (Haldamine)

4.16.1.2. 2. 200 ehitiste tehniline hooldamine (Tehnohooldus)

4.16.1.3. 3. 300 heakorratööde tegemine krundil ja hoones (Heakorratööd)

4.16.1.4. 4. 400 renoveerimistööd kasutusea jooksul (Remonttööd)

4.16.1.5. 5. 500 kinnisvara omanikukohustuste kandmine (Omanikukohustused)

4.16.1.6. 6. 600 energia, vee ja kommunikatsiooniteenuste tagamine (Tarbimisteenused)

4.16.1.7. 7. 700 tugiteenuste osutamine (Tugiteenused)

4.16.1.8. 8. 800 ehitus ja rekonstrueerimine kasutusigade vahel (Arendamine)

4.16.1.9. 9. 900 korrashoiukulude katteallikad (Tulud)

4.16.2. Korrashoiukava

4.16.2.1. 1. Lähteandmed ja olemasolevad dokumendid

4.16.2.1.1. 1. Ehitise pass

4.16.2.1.2. 2. Kinnistu pass

4.16.2.1.3. 3. Ehitusprojekt ja sellega seotud dokumendid

4.16.2.1.4. 4. Kasutusluba

4.16.2.1.5. 5. Kindlustused

4.16.2.1.6. 6. Ülevaatuste aktid

4.16.2.1.7. 7. Kasutus- ja hooldusjuhendid

4.16.2.1.8. 8. Kehtivad lepingud, millel on mõju korrashoiuteenuste elluviimisele

4.16.2.2. 2. Kinnisvarakeskkonna juhtimist kirjeldavad dokumendid

4.16.2.2.1. 1. Tarbimis- ja tugiteenuste vajadus ja nende täitmise korraldamise kirjeldus

4.16.2.2.2. 2. Korrashoiustrateegia

4.16.2.2.3. 3. Majanduskava

4.16.2.3. 3. Tehnohooldus. Kavandatavate tööde tehnilised kirjeldused

4.16.2.4. 4. Heakorratööd. Kavandatavate tööde tehnilised kirjeldused

4.16.2.5. 5. Tugiteenused. Kavandatavate tööde tehnilised kirjeldused

4.16.2.6. 6. Remont ja ehitustööd. Kavandatavate tööde tehnilised kirjeldused

4.16.2.7. 7. Hankedokumendid

4.16.3. 3D vaade › BIM haldamine

4.17. Hoone info päring https://www.ehr.ee/app/esileht?3

4.17.1. 1. Ehitised

4.17.1.1. 1. Ehitisregistri kood

4.17.1.1.1. 1. Ehitise detailinfo https://www.ehr.ee/app/w/page?7

4.17.1.2. 2. Ehitis

4.17.1.3. 3. Ehitise nimetus

4.17.1.4. 4. Aadress

4.17.1.5. 5. Esmane kasutus

4.17.1.6. 6. Korruste arv

4.17.1.7. 7. Ehitisealune pind (m2)

4.17.2. 2. Dokumendid

4.17.2.1. 1. Dokumendi number

4.17.2.1.1. 1. https://arhiiv.ehr.ee

4.17.2.2. 2. Kuupäev

4.17.2.3. 3. Dokumendi liik

4.17.2.4. 4. Staatus

4.17.2.5. 5. Ehitisregistri kood

4.17.2.6. 6. Ehitise nimetus

4.17.2.7. 7. Aadress

4.18. Kiirpäring maakatastrist https://xgis.maaamet.ee/ky/

4.19. Hinnatsoon

4.19.1. 1. Vastava KOVi maa väärtuste loend. Näide http://www.maaamet.ee/hv/887.pdf

4.20. Viljakustsoon

4.20.1. 1. Vastava KOVi viljakusstsoonide väärtuste loend. Näide: http://www.maaamet.ee/hv/887.pdf

4.21. Üldpäring E-kinnistusraamatu kaudu https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx https://uuskinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx

4.21.1. 1. Üldinfo

4.21.2. 2. Kinnistu koosseis (I jagu)

4.21.3. 3. Omanik (II jagu)

4.21.4. 4. Koormatised ja kitsendused (III jagu)

4.21.5. 5. Hüpoteegid (IV jagu)

4.22. Maamaks

4.23. Probleemidest teavitamine http://www.anna-teada.ee/

4.24. Jäätmete käitlemine

5. 4. Ehitamine

5.1. Tehnovõrkude päring

5.2. Teede info päring

5.3. Keskkonnaloa taotlemine infosüsteemist KOTKAS

5.4. Keskkonnatasude deklareerimine

5.5. Raielubade taotlemine

5.6. Kaevelubade taotlemine

5.7. Liikluspiiranguga teele lubade taotlemine

5.8. Tehnovõrkude haldajate tehniliste tingimuste taotlemine

5.9. Eriveolubade taotlemine

5.10. Vajalike ehitusmaterjalide planeerimine (ringmajanduse põhimõttel)

5.11. Ehitusprojekti sisestamine

5.12. Ehitusloa/ehitusteatise taotlemine

5.13. Ehitamise alustamise teatis

5.14. Ehitusprotsessi juhtimise infovahetus (Bauhub OÜ näitel)

5.15. Kasutusloa/kasutusteatise taotlemine

5.16. Kredex (renoveerimine)

5.17. Jäätmete käitlemine

6. 3. Projekteerimine

6.1. Riigi eriplaneeringu andmepäring

6.2. KOV eriplaneeringu andmepäring

6.3. ÜP andmepäring

6.4. DP andmepäring

6.5. Tehnovõrkude päring

6.5.1. 2D visualiseering

6.5.2. 3D visualiseering, BIM

6.5.3. Atribuutandmed

6.6. Raielubade taotlemine

6.7. Kaevelubade taotlemine

6.8. Projekteerimistingimuste taotlemine

6.9. Vajalike ehitusmaterjalide planeerimine (ringmajanduse põhimõttel)

6.10. Energiamärgise päring

6.11. Energiamärgise taotlemine

6.12. Ehitusprojekti esitamine

6.13. Ehitusloa/ehitusteatise taotlemine

6.14. Päring geodeetiliste punktide andmekogust

6.15. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

6.16. Kaugküttega liitumine

6.17. Gaasivõrguga liitumine

6.18. Elektrivõrguga liitumine

6.19. Telekommunikatsioonivõrkudega liitumine

6.20. 3D

6.20.1. Ümbruskonna 3D mudeli allalaadimine

6.20.2. Projekteeritava hoone 3D mudeli (BIM) üleslaadimine

7. 2. Planeerimine

7.1. Riigi eriplaneeringu andmepäring

7.2. KOV eriplaneeringu andmepäring

7.3. ÜP andmepäring

7.4. DP andmepäring

7.5. Kiirpäring maakatastrist https://xgis.maaamet.ee/ky/

7.6. Aadressi otsing ADS avaliku teenuse kaudu

7.7. Üldpäring E-kinnistusraamatu kaudu https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx https://uuskinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx

7.7.1. Üldinfo

7.7.2. Kinnistu koosseis (I jagu) - €

7.7.3. Omanik (II jagu) - €

7.7.4. Koormatised ja kitsendused (III jagu) - €

7.7.5. Hüpoteegid (IV jagu) - €

7.8. Aadressiinfo päring E-kinnistusraamatu kaudu

7.9. Omanikuinfo päring

7.10. Koormatiseinfo päring

7.11. Kitsenduste infopäring

7.12. Tehnovõrkude päring

7.13. Infopäring Maaparandussüsteemide registrist

7.14. Teede info päring Teeregistrist

7.15. Kaitsealuste objektide päring EELIS infosüsteemist

7.16. Kaitsealuste objektide päring Kultuurimälestiste registrist

7.17. Keskkonnaloa taotlemine infosüsteemist KOTKAS

7.18. Raielubade taotlemine

7.19. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

7.20. Kaugküttega liitumine

7.21. Gaasivõrguga liitumine

7.22. Elektrivõrguga liitumine

7.23. Telekommunikatsioonivõrkudega liitumine

7.24. Projekteerimistingimuste taotlemine

7.25. Kultuurimälestiste register https://register.muinas.ee/

7.25.1. Avalik vaade

7.25.2. Kodaniku vaade

7.25.3. Ametniku vaade

7.26. 3D

7.26.1. Olemasolev hoonete 3D

7.26.2. Lubatud mahtude visualiseerimine

8. Legend

8.1. Kasutajagrupid

8.1.1. Omanik

8.1.2. Planeerija

8.1.3. Projekteerija

8.1.4. Arendaja

8.1.5. Ehitaja

8.1.6. Kasutaja

8.1.7. Haldaja

8.1.8. KOV

8.1.9. Päästeamet

8.2. Ajaline perspektiiv

8.2.1. Juba EHRis olemas

8.2.2. 2 aastat

8.2.3. 5 aastat

8.3. Andmete kättesaadavus

8.3.1. Toimiv API

8.3.2. Masinloetavad andmed, aga API puudub

8.3.3. Andmed ei ole masinloetavad

8.3.4. Andmed puuduvad

8.4. Ruumiandmete mõõde

8.4.1. 2D

8.4.2. 2.5D

8.4.3. 3D