ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive information system: EIS)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive information system: EIS) Door Mind Map: ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive information system: EIS)

1. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (อังกฤษ: Executive information system: EIS) เป็นประเภทหรือส่วนย่อยจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางกลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม EIS เน้นการแสดงกราฟิกและง่ายต่อการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ พวกเขามีการรายงานที่แข็งแกร่งและเจาะลึกลงความสามารถในการ โดยทั่วไป EIS เป็น DSS ทั่วทั้งองค์กรที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับบนสุดวิเคราะห์เปรียบเทียบและเน้นแนวโน้มในตัวแปรที่สำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและระบุโอกาสและปัญหา EIS และข้อมูลเทคโนโลยีคลังสินค้าจะมาบรรจบกันในตลาด ในปีล่าสุด EIS ระยะได้สูญเสียความนิยมในความโปรดปรานของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (พื้นที่ย่อยของการรายงานการวิเคราะห์และแดชบอร์ดดิจิตอล)

2. ข้อดี - ง่ายต่อการใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูง - เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมโดยไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาก - ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในระยะเวลาสั้น - ช่วยให้เข้าใจข้อมูลสารเทศที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกอย่างชัดเจน - สะดวกในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในระยะเวาสั้น - สามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อเสีย - ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ - ยากต่อการรักษาความทันสมัย(Update)ข้อมูลและระบบสารสนเทศ - ปัญหาด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูล - มีข้อจำกัดในเรื่องใช้งาน เนื่องจากพัฒนามาเพื่อผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น - ข้อมูลและการนำเสนอไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร - ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อประมวลผลที่ซับซ้อนและหลากหลาย - ซับซ้อนและยากในการจำกัดข้อมูลสารสนเทศ

4. องค์ประกอบของ EIS จะมี 4ส่วน ได้แก่ Hardware อุปกรณ์ Software ชุดคำสั่ง User Interface การตอบสนอง Telecommunication การสื่อสาร

5. การใช้งาน - การผลิต - การตลาด - ทางบัญชี

6. สมาชิก 1.นางสาว ดวงกมล ขันพระแสง 010 2.นางสาว นิสาชล โคตรนาม 017 3.นางสาว เนตรชนก โชคชูล 018 4.นาย ปฏิภาณ มณีเขียว 019 5.นางสาว นวพร แซ่แต้ 020