20200828_het_HvhK_Vilvoorde_voor_alle_ouders

Het Huis van het Kind Vilvoorde voor alle ouders. Hoe ook het bereik en de participatie van ouders met tieners bevorderen?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
20200828_het_HvhK_Vilvoorde_voor_alle_ouders Door Mind Map: 20200828_het_HvhK_Vilvoorde_voor_alle_ouders

1. goede inleiding

1.1. over mij

1.1.1. gescheiden vader met 2 tieners

1.1.2. vragen ontwikkeling en opvoeding

1.1.3. 20 jaar

1.1.3.1. verandwoordelijke

1.1.3.2. sociaal cultureel jongerenwerk

1.1.3.3. jongeren, participatie, diversiteit, kansarmoede

1.2. motivatie onderwerp

1.2.1. superdiverse stad

1.2.2. vak opvoedingsondersteuning (2e jaar) - HvhK

1.3. HvhK

1.3.1. ambitieus project

1.3.2. niet enkel voor de regelgever

1.3.3. “een goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in Vilvoorde!”

1.4. hoe het bereik en de participatie van alle gezinnen (de sociale mix) bevorderen

1.5. bijzondere aandacht gaat naar de gezinnen met tieners

2. praktijkgerichte probleemverkenning

2.1. Vilvoorde

2.1.1. snelgroeiende stad

2.1.2. enorme groene druk

2.1.2.1. 2019 1/4 inwoners minderjarig

2.1.3. 1/2 inwoners migratiegeschiedenis

2.1.4. kansarmoede

2.2. HvhK

2.2.1. zeer veel verschillende partners

2.2.1.1. zes scholen waar tieners terecht kunnen

2.2.1.1.1. 3.737 leerlingen secundair onderwijs (2017)

2.2.2. beperkt aantal initiatieven voor ouders van tieners

2.2.3. veel werk om het ruime aanbod te integreren

2.2.4. efficiëntie te verhogen

3. krachtlijnen drie invalshoeken

3.1. 1. proportioneel universalisme

3.1.1. definitie

3.1.1.1. meest performante systemen maatschappelijke dienstverlening

3.1.1.2. universele dienstverlening

3.1.1.3. bijzondere aandacht ondersteuningsnoden zwakkere groepen

3.1.2. HvhK Vilvoorde

3.1.2.1. universele component dienstverlening

3.1.2.1.1. één uur / week en / antennepunt

3.1.2.1.2. individuele hulp bij administratie voor alle kinderen

3.1.2.1.3. vier uur (!) voor ouders van tieners

3.1.2.2. aangevuld door initiatieven KOALA

3.1.2.2.1. Kind-en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding in combinatie met kinderopvang

3.1.2.2.2. ouders met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar

3.1.3. selectieve maatregelen

3.1.3.1. gezinsondersteunende aanbod zo sterk op kansarme gezinnen toespitsen

3.1.3.2. houdt het gevaar in een groot stuk van de problemen missen

3.1.3.3. minder kansarme? middenklasse gezinnen? geen nood?

3.1.3.4. [EXPOO]. (2017). Proportioneel universalisme in de praktijk - een aanzet.

3.1.4. proportioneel universeel netwerk

3.1.4.1. gedeelde visie

3.1.4.2. gedeeld doelstellingskader

3.1.4.3. goede omgevingsanalyse

3.1.4.4. gedeeld leiderschap

3.1.4.4.1. actoren die een universeel publiek bereiken

3.1.4.5. Powell, J. A., Menendian, S., & Ake, W. (mei 2019). Targeted Universalism: Policy & Practice.

3.2. 2. participatie

3.2.1. ruime participatie

3.2.1.1. gebruikers

3.2.1.2. doelgroepen

3.2.1.3. partners

3.2.1.3.1. coördinatoren en medewerkers

3.2.1.4. deskundigen

3.2.2. voordelen gebruikersparticipatie

3.2.2.1. Kind en Gezin. (2015). Kind en Gezin en participatie als deelhebben.

3.2.2.2. zorgt dat ondersteuning beter aansluit bij wat gebruikers zelf willen

3.2.2.3. mensen die mee denken en -beslissen voelen zich meer betrokken

3.2.2.4. meer inzet en grotere gedragenheid

3.2.2.5. meer effectiviteit en efficiëntie van interventies

3.2.3. lokale actoren

3.2.3.1. maximale participatie organiseren

3.2.3.2. niet enkel laatste niveau participatieladder, het zelfbeheer, mikken

3.2.3.3. in kaart brengen alle participatiedomeinen

3.2.3.3.1. checken

3.2.3.4. zoektocht hoe gebruikers kunnen participeren een permanente houding

3.2.4. lange termijn tot een echt universeel toegankelijk HvhK

3.2.4.1. verschillende deeldoelgroepen

3.2.4.1.1. afkomst

3.2.4.1.2. socio-economische status

3.2.4.1.3. culturele en religieuze achtergrond

3.2.4.1.4. gezinstype

3.2.5. onderzoek 1/2 HvhK

3.2.5.1. stimuleren vrijwillige inzet

3.2.5.2. geven ondersteuning

3.2.5.3. hebben beleid rond vrijwilligers

3.2.5.4. Nys, Kristien, & Emmery, Kathleen (2017). De Huizen van het Kind in cijfers en ervaringen. Verwerking van de bevraging van Kind en Gezin.

3.2.5.5. gebruikers

3.2.5.5.1. bij een vrijwilliger meer op hun gemak voelen

3.2.5.5.2. zich meer herkennen dan in relatie met een professional

3.2.6. partners met uitgebreide vrijwilligerswerking

3.2.6.1. Domo

3.2.6.2. (W)armkracht vzw

3.2.6.3. de Gezinsbond

3.2.6.4. (verplichte) ouderwerking secundaire scholen

3.3. 3. vragen en behoeften van ouders met tieners

3.3.1. Ouders van tieners beleven hun opvoeding

3.3.1.1. gelijklopend ouders in het algemeen

3.3.1.2. soms gemakkelijk en soms moeilijk

3.3.1.3. ‘het nog beter willen doen’

3.3.1.4. geen eenvoudige opdracht

3.3.1.5. Nys, Kristien, & Van Leeuwen, Karla (2017). Opvoeden en ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en het werkveld over de rol van vzw De Keerkring en andere actoren.

3.3.2. bij tieners

3.3.2.1. ouders zijn onzeker

3.3.2.2. regels te bepalen en grenzen te stellen

3.3.2.3. moeilijk met het consequent toepassen van sancties

3.3.2.4. nood aan uitwisseling met andere ouders

3.3.3. impliciete of emotionele ondersteuning een belangrijkere rol

3.3.3.1. ‘hart eens te luchten’

3.3.3.2. bijzondere aandacht voor doelgroepen

3.3.3.2.1. Nys, Kristien, Van Leeuwen, Karla, & Emmery, Kathleen (2016). Dilbeekse Huis van het Kind in ontwikkeling. Behoeftenbevraging bij ouders.

3.3.3.2.2. alleenstaande ouders

3.3.3.2.3. ouders met migratiegeschiedenis

3.3.3.2.4. aandeel ouders dat bij niemand terecht kan is bij deze groepen bijzonder hoog

3.3.3.2.5. maakt deze gezinnen de meest kwetsbare

3.3.4. Meest doeltreffend

3.3.4.1. het vraaggerichte aanbod

3.3.4.1.1. empowerment

3.3.4.1.2. emancipatie

3.3.4.1.3. gedeelde verantwoordelijkheid

3.3.4.2. laagdrempelig aanbod

3.3.4.2.1. uitbouwen van een eigen sociaal netwerk

3.3.4.2.2. direct aansluiten bij vragen en noden

3.3.4.3. belangrijke voorwaarden

3.3.4.3.1. Onderlinge uitwisseling

3.3.4.3.2. veiligheid en vertrouwen

4. uitgebreid veranderingsvoorstellen

4.1. 1. cluster tienerwerking & coordinatie

4.1.1. partners

4.1.1.1. zes scholen 10ers

4.1.1.2. 2 CLB

4.1.1.2.1. KOV alsook het SCOOP

4.1.1.3. diensten Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Evenementen, Sport, het Sociaal Huis

4.1.1.4. (hulpverlenings-)organisaties

4.1.2. voorbeeld

4.1.2.1. doelgroep van de 0 tot 3-jarigen

4.1.2.2. structureel georganiseerd

4.1.3. doelstellingen

4.1.3.1. coördineren

4.1.3.2. informatie uit te wisselen

4.1.3.3. gemeenschappelijk aanbod

4.1.3.4. stimuleren van bepaalde basisvaardigheden

4.1.3.4.1. het kleine verhaal

4.1.3.5. gemeenschappelijke analyse lokale noden en behoeften

4.2. 2. gemeenschappelijke visie participatie

4.2.1. voordelen

4.2.1.1. niveau ‘ouders’

4.2.1.1.1. enkel participatie van ouders

4.2.1.1.2. competentieverhoging

4.2.1.1.3. ontwikkeling informeel netwerk

4.2.1.2. partners HvhK

4.2.1.2.1. afstemming aanbod op lokale noden en behoeften

4.2.1.2.2. communicatie beter afstemmen op de gebruiker

4.2.1.2.3. bestaande probleemdefinities in vraag te stellen

4.2.1.2.4. nieuwe ideeën en perspectieven

4.2.1.3. gemeenschap

4.2.1.3.1. Ontmoeting van ouders

4.2.1.3.2. over socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen

4.2.1.3.3. kan verbondenheid creëren

4.2.1.3.4. sociale cohesie bevorderen

4.2.1.3.5. Kind en Gezin. (2015). Kind en Gezin en participatie als deelhebben.

4.2.2. 1. Beleidsparticipatie

4.2.2.1. niet altijd nodig

4.2.2.2. andere vormen zijn niet minder belangrijk

4.2.2.3. op welke manier gebruikers in zijn formele structuur plaats kunnen vinden

4.2.3. 2. sleutelfigurenwerking

4.2.3.1. zelf ouder, ervaringsdeskundige

4.2.3.2. een sleutelfiguur

4.2.3.2.1. open en kritisch

4.2.3.2.2. durft vertellen, kan luisteren

4.2.3.2.3. wil iets veranderen en doet dit ook

4.2.3.2.4. trekt anderen mee

4.2.3.3. adviesraad

4.2.3.3.1. professionelen en ouders

4.2.3.3.2. professionelen

4.2.4. 3. Het kleine verhaal

4.2.4.1. dimensie van gebruikersparticipatie

4.2.4.2. nabije professionele netwerk

4.2.4.2.1. veel persoonlijk overleg met ouders

4.2.4.2.2. vangen veel signalen op

4.2.4.3. zicht op de vragen en noden van ouders

4.2.4.4. competentieverhoging van professionelen

4.2.5. 4. Informeel staan tussen ouders

4.2.5.1. kansen creëren voor informele contacten voor ouders

4.2.5.2. deze bewust te gebruiken om signalen op te vangen

4.2.5.3. medewerkers (vrijwilligers en professionelen) vrijstellen om te luisteren

4.2.5.4. juiste basishouding

4.2.6. delen van informatie

4.3. 3. gemeenschappelijk informatieaanbod voor ouders met tieners

4.3.1. maandelijkse infoavond

4.3.1.1. laagdrempelig, informeel, groepsgericht

4.3.1.2. ondersteunt ouders bij het opbouwen van een eigen sociaal netwerk

4.3.1.3. toeleiding naar het professionele aanbod

4.3.2. eerste vertrekpunt

4.3.2.1. onderzoek

4.3.2.2. ‘Hoe grenzen stellen bij pubers?’

4.3.2.3. ‘Veilig online: Sociale media’

4.3.2.4. doelgroepspecifieke thema’s

4.3.2.4.1. ‘Hoe voed ik mijn kind op tot een goede moslim in Vlaanderen?’

4.3.2.4.2. ‘Hoe ga ik om met negatieve beeldvorming en discriminatie?’

4.3.3. laagdrempelige interactieve vorming, lezing

4.3.3.1. informele discussie met de spreker en professionelen

4.3.3.1.1. werking partnerorganisaties voorstellen

4.3.3.2. napraten met andere ouders

4.3.3.2.1. uitbouwen van sociale netwerken

4.3.3.2.2. informeel signalen opvangen

5. “een goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in Vilvoorde!”

5.1. Werk maken van deze voorstellen vergt investering

5.2. een investering die zeker bijdraagt de missie verder vorm te geven

6. icons by icon8