วิธีการสอนแบบพัฒนารายบุคคล

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
วิธีการสอนแบบพัฒนารายบุคคล Door Mind Map: วิธีการสอนแบบพัฒนารายบุคคล

1. การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

1.1. ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล

1.1.1. การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหรือเรียนตามความสามารถ และคำนึงถึงหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.1.2. การเรียนด้วยตนเองเป็นการประยุกต์ร่วมกันระหว้่งเทคนิคและสื่อการสอนให้สอนคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2. ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคล (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต . 2528)

1.2.1. 1. ความแตกต่างในด้านความสามารถ

1.2.2. 2.ความแตกต่างในด้านสติปัญญา

1.2.3. 3.ความแตกต่างในด้านความต้องการ

1.2.4. 4.ความแตกต่างในด้านความสนใจ

1.2.5. 5.ความแตกต่างในด้านร่างกาย

1.2.6. 6.ความแตกต่างในด้านอารมณื

1.2.7. 7.ความแตกต่างในด้านสังคม

2. วัตุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล

2.1. 1.มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนการรู้ รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจเอง ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียน

2.2. 2.การเรียนการสอนรายบุคคลสนองความแตกต่างของผู้เรียนให้ได้เรียนบรรลุผลกับทุกคน

2.2.1. 2.1ความแตกต่างในเรีื่องอัตราเร็วของการเรียนรู้

2.2.2. 2.2ความแตกต่างในเรื่องด้านความสามารถ

2.2.3. 2.3ความแตกต่างในเรื่องด้านวิธีเรียน

2.2.4. 2.4ความแตกต่างในเรื่องด้านความสนใจและสิ่งที่ชอบ

2.3. 3.การเรียนการสอนเน้นเสรีภาพในการเรียนรู้

2.4. 4.การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับกระบวนการและวิชาการที่เสนอความรู้ให้แก่ผู็เรียน

2.5. 5.การเรียนมุ่งแก้ปัญหาความยาง่ายของการเรียน