การสื่อสาร

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
การสื่อสาร Door Mind Map: การสื่อสาร

1. อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

1.1. เวลาไม่เหมาะสม

1.2. สถานที่ไม่เหมาะสม

1.3. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

2. อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร

2.1. ผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องที่จะส่งสาร

2.2. ผู้ส่งสารขาดประสบการณ์ในการส่งสาร

2.3. ผู้ส่งสารมีอคติต่อผู้รับสารหรือตัวสาร

2.4. ผู้ส่งสารขาดการชำนาญในการใช้ภาษา

2.5. ผู้ส่งสารขาดการชำนาญในการใช้สื่อ

3. อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร

3.1. ผู้รับสารขาดความรู้ในเรื่องที่ส่งมาจากผู้ส่งสาร

3.2. ผู้รับสารขาดความสนใจในตัวสาร

3.3. ผู้รับสารมีอคติต่อผู้ส่งสารและตัวสาร

3.4. ผู้รับสารขาดทักษะในการรับสาร

3.5. ผู้รับสารมีการบกพร่องในทักษะการรับสาร

4. อุปสรรคที่เกิดจากสื่อ

4.1. โทรศัพท์มีเสียงรบกวน

4.2. เครื่องขยายเสียงปรับไม่พอเหมาะ

4.3. ตัวพิมพ์เลอะเลือนไม่ชัดเจน

4.4. ตัวเขียนอ่านยาก

5. อุปสรรคที่เกิดจากสาร

5.1. สารมีความซับซ้อน

5.2. สารวกวน

5.3. สารยากเกินไป

5.4. สารขัดแย้งกันเอง

5.5. สารไม่เหมาะกับผู้รับสาร