ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ por Mind Map: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Είναι μια διαδικασία

1.1. Συνειδητή

1.2. Συστηματική

1.3. Σκόπιμη

2. Χρησιμοποιείται για επίτευξη στόχων από

2.1. Άτομα

2.2. Ομάδες

2.3. Εργασιακές Μονάδες

2.4. Επιχειρήσεις

3. Βήματα Προγραμματισμού

3.1. 1 Ανάλυση Κατάστασης

3.1.1. Συγκέντρωσης Πληροφοριών

3.1.2. Ερμηνείας Πληροφοριών

3.2. 2. Καθορισμός Στόχων

3.2.1. Specific / Συγκεκριμένοι

3.2.2. Measurable / Μετρήσιμοι

3.2.3. Accurate - Achievable / Επιτεύξιμοι

3.2.4. Realistic / Ρεαλιστικοί

3.2.5. Time - Based / Συγκεκριμένο Χρονικό Πλαίσο

3.3. 3. Εύρεση εναλλακτικών σχεδίων και στόχων

3.3.1. Στόχος

3.3.1.1. Σκοποί / Αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν

3.3.2. Σχέδια

3.3.2.1. Πράξεις / Μέσα για την επίτευξη στόχων

3.4. 4. Αξιολόγηση

3.4.1. Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

3.4.2. Πιθανές Επιπλοκές

3.5. 5. Επιλογή στόχων και σχεδίων

3.5.1. Κριτήρια

3.5.1.1. Καταλληλότητα

3.5.1.2. Εφικτότητα

3.6. 6. Υλοποίηση

3.6.1. Απαιτούνται

3.6.1.1. Κίνητρα

3.6.1.2. Πόροι

4. Επίπεδα

4.1. Α. Στρατηγικός Προγραμματισμός

4.1.1. Περιλαμβάνει

4.1.1.1. Λήψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων

4.1.1.1.1. Σημαντικοί Σκοποί

4.1.1.1.2. Τελικά Αποτελέσματα

4.1.1.2. Λήψη στρατηγικών της επιχείρησης

4.1.1.2.1. Σχέδιο δράσεων & κατανομής πόρων / Απαντά σε πέντε ερωτήματα

4.2. Β. Τακτικός Προγραμματισμός

4.2.1. Διαδικασίες για την μετατροπή των γενικών στρατηγικών στόχων και σχεδίων σε :

4.2.1.1. Συγεκριμένοι Στόχοι

4.2.1.2. Συγκεκριμένα Σχέδια

4.3. Γ. Λειτουργικός Προγραμματισμός

4.3.1. Διαδικασίες & Λειτουργίες κατώτερου επιπέδου

4.3.1.1. Ροή Παραγωγής

4.3.1.2. Προγράμματα Διανομής

4.3.1.3. Απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού