Kho - Giao Nhận

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Kho - Giao Nhận por Mind Map: Kho - Giao Nhận

1. Thương Admin

1.1. Quản lý thu chi

1.2. Thanh toán

1.3. Quản lý

1.3.1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công việc của các thành viên.

1.3.2. Phân công công việc

2. Duyên QC

3. Thắng QC

4. Hạnh HN

5. Đạt HN

5.1. Phân công quản lý việc giao hàng

5.2. Giao hàng

5.3. Hỗ trợ kiểm hàng

6. Hùng HN

6.1. Giao hàng

6.2. Hỗ trợ kiểm hàng