Thắng QC

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Thắng QC por Mind Map: Thắng QC

1. Nhiệm Vụ

1.1. Update MVĐ

1.2. Nhận Hàng & Gửi Hàng

1.3. Tiếp Nhận Yêu Cầu Từ NCC qua Điện Thoại

2. Trách Nhiệm - Báo Cáo

2.1. NCC Chưa Phát Hàng

2.1.1. Thông báo ngay cho nhân viên đặt hàng.

2.2. NCC đã phát hàng - Nhưng Chưa Nhận Được

2.2.1. Liên hệ ngay với Khoai ti tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết

2.3. Đã Ký Nhận Trên Hệ Thống - Nhưng Chưa Nhận Được

2.3.1. Liên hệ ngay với Khoai ti để tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết.

2.4. Đã Ký Nhận Tại Kho - Nhưng Mất Hàng hoặc Chưa Bàn Giao

2.4.1. Tìm hiểu nguyên nhân => Bồi thường

2.5. Kiểm Soát Tinh Trạng Giao Nhận Giữa QC Và VN

2.5.1. Chịu trách nhiệm bồi thường = giá trị thiệt hại

2.6. Tiếp nhận điện thoại từ NCC và thông báo cho thành viên có liên quan.

3. Yêu Cầu

3.1. Thực hiện hàng ngày

3.2. Đúng - Đủ - Kịp thời

4. Chính Sách Lương - Phạt

4.1. Phạt

4.1.1. Thời Gian: 50k/ ngày

4.1.2. Mã Vận Đơn: 20k / Mã

4.1.3. Bao hàng: 50k / Bao

4.2. Chính Sách Lương - Thưởng

4.2.1. Trợ Cấp

4.2.1.1. Visa

4.2.1.2. Ở + Điện + Nước

4.2.2. Lương

4.2.2.1. Tháng 1st - 4th => 8 Triệu / Tháng

4.2.2.2. Tháng 5th - 8th => 9 Triệu / Tháng

4.2.2.3. Tháng 9th - 18th => 10 Triệu / Tháng

4.2.2.4. Tháng 19th - 36th => 12 Triệu / Tháng

4.2.2.5. Tháng 37th trở lên => >15 Triệu / Tháng

4.2.3. Thưởng

4.2.3.1. Doanh số CSKH & Mua hàng

4.2.3.2. Ý Thức & Trách Nhiệm