Erhvervsjura C

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Erhvervsjura C создатель Mind Map: Erhvervsjura C

1. Erstatningsret

1.1. Erstatningsbetingelserne

1.1.1. Ansvarsgrundlag (Culpa/objektivt ansvar

1.1.2. Økonomisk tab (Personskade, Tingskade)

1.1.3. Adækvans / Påregnelighed

1.1.4. Kausalitet / Årsagssammenhæng

1.2. Forsikring

1.2.1. Skadesforsikring og Summaforsikring

1.2.2. Risikooplysninger

2. Markedsføring

2.1. Forbrugerombudsmanden

2.1.1. Forbrugerombudsmandens opgaver er at sørge for at markedsføringsloven overholdes. Også kravene om god markedsføringsskik og god erhvervsskik

2.2. Vildledende markedsføring

2.3. Skjult reklame

2.4. Sammenlignende reklame

2.5. Uanmodet henvendelse

2.6. Markedsføring rettet mod børn

2.7. Salgsfremmende foranstaltninger

2.7.1. Tilgift

2.7.1.1. Tilgift betyder, at kunden får tilbudt en ekstra vare uden beregning ved køb af en anden vare.

2.8. Garanti

2.9. Prisoplysninger

2.10. Erstatning og vederlag

3. Forbrugerret

3.1. Forbrugeraftaler : En aftale der indgås mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, der sælger varen som led i sit erhverv.

3.1.1. Beskyttelsespræceptiv.

3.2. Forbrugerkøb

3.2.1. Sælgers misligholdelse

3.2.1.1. Mangler

3.2.1.1.1. - den leverede vare mangler egenskaber i kvantitet eller kvalitet

3.2.1.2. Forsinkelse

3.2.1.2.1. - ingen levering eller for sen levering

3.2.1.3. Vanhjemmel

3.2.1.3.1. - Sælger ejede ikke den vare, han solgte

3.2.2. Sælgers pligter

3.2.2.1. Levering

3.2.2.1.1. Skal ske rettidigt

3.2.2.2. Fordringshavermora

3.2.2.2.1. Når købers forhold er årsag til, at sælger ikke kan levere varen som aftalt. Medfører risikoovergang

3.2.2.2.2. Det er dog en betingelse, at sælgeren drager passende omsorg for varen, jfr. Købeloven § 37.

3.2.3. Forbrugers misligholdelse

3.2.3.1. Hvis forbrugeren ikke betaler til den aftalte tid, vil sælgeren kunne forsøge at inddrive sit tilgodehavende. Det sker ved at sælger sender rykkere - kaldet påkrav - til forbrugeren. Betales der fortsat ikke kan sagen overgives til inkasso og kan ende i Fogedretten.

3.2.4. Forbrugers pligter

3.2.4.1. Betal købesummen

3.2.4.1.1. Hvis prisen ikke er aftalt eller fastsat, gælder Købelovens § 72, som siger køber skal betale en rimelig pris

3.2.4.1.2. En rimelig pris vil ofte være gennemsnittet af de priser, varen koster hos forskellige sælgere.

4. Handelskøb

4.1. Genus varer

4.1.1. Varer, der er flere af, en del af en mængde – sælger kan vælge mellem flere.

4.2. Species varer

4.2.1. En vare, der er unik. Sælger kan kun opfylde aftalen med en bestemt vare.

4.3. Hvad er et handelskøb?

4.3.1. Købet foregår mellem to handlende/erhvervsdrivende.

4.4. Sælgers pligter

4.4.1. Risikoovergang §17 stk. 1

4.4.1.1. Sælgeren bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang, indtil levering har fundet sted

4.4.2. Undtagelse 1: spillerum § 17 stk. 2

4.4.2.1. Angår købet en bestemt genstand, som skal hentes af køberen og er tiden inde, da den ifølge aftalen kan hentes, bærer køberen faren og må betale købesummen

4.4.3. Undtagelse 2: fordringshavermora § 37

4.4.3.1. Bærer sælgeren faren for slagsgenstanden, men køberens forhold har bevirket, at den ikke bliver leveret i rette tid, overføres faren på køberen

4.5. Købers pligter

4.5.1. At betale den rette købesum

4.5.1.1. En køber skal betale den pris, der er aftalt. Såfremt køber og sælger ikke har aftaltpris, gælder reglen i Købelovens § 5.

4.5.2. Med de rigtige betalingsmidler

4.5.2.1. En køber skal betale med lovlige betalingsmidler. Dette kan bl.a. være kontanter.

4.5.3. Til rette betalingstid

4.5.3.1. Har sælger og køber ikke aftalt andet, skal der ske kontant betaling dvs. varer og betaling skal ske samtidig. Der kan være aftalt kredit.

4.5.4. Til rette kreditor

4.5.4.1. Udgangspunktet er, at køber skal betale til sælger, men nogle situationer skal køber i stedet for betale til en anden kreditor.

4.5.5. På rette betalingssted

4.5.5.1. Er der ingen aftale, skal køber betale på sælgers bopæl eller på den adresse, sælger driver forretning fra.

4.6. Sælgers misligholdelse

4.6.1. Forsinkelser

4.6.2. Mangler

4.6.3. Vanhjemmel

4.7. Købers misligholdelse

4.7.1. Forsinkelse (betaling)

5. Retskilder

5.1. Grundloven

5.2. Retspraksis

5.3. Love

5.3.1. Retsplejeloven

5.4. Vedtægter

5.5. Sædvane/kutyme

5.6. Bekendsgørelser

5.7. Forholdets natur

6. Inkasso og fogedret

6.1. Inkassovirksomhed

6.1.1. Rykkergebyr

6.2. Eksekutionsgrundlag

6.2.1. Domme/retsforlig/gældsbreve/pantbreve

6.3. Fogedsagens gang

6.3.1. Rekvirenten

6.3.1.1. Kreditor der ønsker fogedens hjælp

6.3.2. Rekvisitus

6.3.2.1. Debitor i fogedretten

6.4. Udlægsaktiver

6.4.1. EN måde at sikre at debitor betaler

6.5. Retsvirkning af udlæg

6.5.1. Sikringsakter ved udlæg

6.5.1.1. Fast ejendom

6.5.1.2. Løsøre

6.6. Tvangsauktion

6.6.1. Hvis debitor ikke betaler gælden kan udlægshaveren måske få sit tilgodehavende ved at få solgt de aktiver, der er foretaget udlæg i.

6.7. Den forenklede inkassoprocess

6.7.1. Betalingspåkravet

6.8. Umiddelbare fogedforretninger

6.9. Foreløbelige retsmidler

6.9.1. Arrest

6.9.1.1. Dette resultere at debitor ikke længere kan råde over de arresterede ejendele

6.9.2. Forbud

6.9.2.1. Fogedretten kan nedlægge et forbud om visse ting

7. Kreditaftaler

7.1. Kreditsikring i forbrugerforbehold

7.1.1. Pant

7.1.1.1. Håndpant

7.1.1.1.1. Sikringsakt : Effektiv rådighedserøvelse

7.1.1.2. Underpant

7.1.1.2.1. Sikringsakt : Tinglysning

7.1.2. Kaution

7.1.2.1. At en anden person lover at betale debitors gæld, hvis debitor ikke selv gør det.

7.1.3. Ejendomsforbehold

7.1.3.1. Sælgerbevarer ejendomsretten, indtil køberen har betalt sidste afdrag. Sælgeren kan under flere betingelser hente varen ved fogedens hjælp, hvis køberen ikke overholder sine betingelser

7.2. Kredittroværdighed

7.2.1. Debitors formueforhold – har debitor aktiver, der kan stilles som sikkerhed fx bil, sommerhus, værdifuldt sportsudstyr

7.2.2. Debitors troværdighed – kender kreditor debitor som en person, der overholder sine aftaler

7.3. Debitors indtægtsforhold – har han fx en løn, der er stor nok til at afholde afdragene på kreditten

7.4. Krav til kreditaftalen

7.4.1. Her nævnes blot nogle af de krav, der er gennemgående for en generel kreditaftale: Kredittypen fx kassekredit eller billån. Navn og fysisk adresse på aftaleparterne - hvis en kreditformidler har deltaget, skal denne også nævnes. Kreditaftalens løbetid. Det samlede kreditbeløb og betingelsen for at udnytte kreditmuligheden. Hvis der er tale om kredit vedr. køb af en specifik vare, så skal kontantprisen for den angives. Debitorrenten. De årlige omkostninger i procent (ÅOP), og det samlede beløb, der skal betales af forbrugeren. Størrelse og antal samt hvornår de enkelte betalinger skal finde sted. Den gældende sats for morarenter. Fortrydelsesretten på 14 dage. Retten til førtidig tilbagebetaling. Opsigelse fra forbrugerens side.