Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
شهرساز создатель Mind Map: شهرساز

1. فضا دادن به آدم‌های دیگر

2. هم شنونده باشد و هم بیننده

2.1. در ارتباط بودن با مردم

2.2. بین مردم بودن و گوش دادن به حرف‌های آنها

3. مشاهده، شناخت و تحلیل دقیق

3.1. دیدن چیزهایی که مردم عادی نمی‌بینند

4. تعادل ایجاد کردن بین قشرها

4.1. اولویت دادن به قشر ضعیف

4.2. کم کردن از اختلاف طبقاتی

5. نیاز مردم را بداند

5.1. خودش را جای مردم بگذارد

5.2. برطرف کردن مشکلات

5.3. فهمیدن نیازها و دغدغه‌های مردم

5.4. توجه به نیازهای واقعی مردم

6. غالباً کاری نکند

6.1. خرابکاری نکند

7. برقراری تعادل

8. دید همه‌جانبه داشته باشه

8.1. همه قشرها و تفکرات را دیدن

8.2. ابعاد مختلف را دیدن

9. باید آدم باشد

10. بالاتر از بقیه ایستاده

11. چیدمان درست اجزاء شهر کنار هم