Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Thema 1 создатель Mind Map: Thema 1

1. 1.1 Vrijwilligers ontvangen goede ondersteuning

1.1. 1.1.1 Een vrijwilligersondersteuner vormt een fysiek aanspreekpunt. De vrijwilligersondersteuner geeft vorm aan de verdere invulling van de on- en offline ondersteuning en verbindt vraag en aanbod.

1.2. 1.1.2 We herijken de Algemene subsidieverordening Oost Gelre (ASV) en de Nadere regels welzijnssubsidies.

1.3. 1.1.3 We starten een pilot waarin we een klantmanager van de SDOA toevoegen aan het Sociaal Team

1.4. 1.1.4 We betrekken het lokale bedrijfsleven actief bij de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties

2. 1.2 Werken moet lonen

2.1. 1.2.1 We gaan aan uitkeringsgerechtigden die aan de slag gaan een werkaanvaardingspremie verstrekken van € 500,- bij werkaanvaarding en € 1.000,- na zes maanden als men nog werk heeft.

2.2. 1.2.2 Bij werkaanvaarding helpen we, indien nodig, de inwoner met het doorgeven van de gewijzigde financiële situatie aan de Belastingdienst. Hierdoor voorkomen we terugvorderingen van de Belastingdienst achteraf.

2.3. 1.2.3 Als een kindregeling is toegekend, loopt deze nog door voor het lopende jaar.

3. 1.3 Iedereen draagt bij naar vermogen en krijgt een steuntje in de rug waar nodig

3.1. 1.3.1 De pilots met Werkbaan Oost en de dorpskamer zetten wij voort

3.2. 1.3.2 In 2019 is er extra inzet op de Meedoengroep: de groep inwoners die al langdurig een uitkering ontvangt van de SDOA

3.3. 1.3.3 Met SDOA en Werkbaan Oost willen we een algemene voorziening ontwikkelen waar inwoners terecht kunnen voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en beschut werk. De ontbrekende schakel tussen het (vaak beschut) werken en dagbesteding

4. 1.4 Inwoners bieden we een zinvolle daginvulling

4.1. 1.4.1 Ondersteunen van initiatieven op het gebied van inloopvoorzieningen. We geven extra aandacht aan het thema eenzaamheid.

4.2. 1.4.2 Ondersteunen van de doorontwikkeling van de stads-/dorpskamer, zoals de stads-dorpskamer inzetten voor ondersteuning aan inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

4.3. 1.4.3 Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een zinvolle daginvulling.

4.4. 1.4.4 In gesprek gaan met aanbieders en onze inwoners om het aanbod uit te breiden met activiteiten die meer gericht zijn op dienstverlenende activiteiten en om verbreding mogelijk te maken.

4.5. 1.4.5 Deelname aan ontwikkeling van een vervoersapp voor inwoners in landelijke gebieden (NetMobiel).

5. 1.5 nieuwkomers dragen hun steentje bij in Oost Gelre

5.1. 1.5.1 Verder uitvoering geven en actualiseren van het actieplan integratie statushouders.

5.2. 1.5.2 Voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe wettelijke gemeentelijke taak m.b.t. de inburgering (vanaf 2020). We maken afspraken met aanbieders die inburgeringscursus aanbieden

5.3. 1.5.3 In de participatie-cursussen besteden we aandacht aan de Nederlandse man/vrouw verhouding, culturele verschillen en financiële zaken, zoals budgetbeheer.

5.4. 1.5.4 Meer samenwerking met externe organisaties, zoals bijv. de GGD op het gebied van het sneller signaleren van mogelijke problematiek en aandacht geven aan stressverlaging en traumaverwerking.

5.5. 1.5.5 Verdere inzet op re-integratie d.m.v. activiteiten en projecten.

5.6. 1.5.6 We bevorderen en dragen bij aan contacten tussen autochtone inwoners en nieuwkomers

5.7. 1.5.7 Kennis en contactmogelijkheden uitbreiden waarbij lokale kranten, workshops en presentaties een rol spelen

6. 1.6 Alle (semi)openbare voorzieningen zijn toegangelijk voor alle inwoners

6.1. 1.6.1 De gemeente Oost Gelre heeft een subsidieregeling (semi-)openbare ruimten.

6.2. 1.6.2 De gemeente Oost Gelre ondersteunt de werkgroep toegankelijkheid openbare ruimte.

7. Vrijwilligerswerk, de onmisbare schakel!

7.1. Inwoners ontvangen een goede mantelzorg ondersteuning en kwalitatief goede respijt zorg

7.2. Vrijwilligers voelen zich goed ondersteund door te gemeente

7.3. Senioren, vrijwilligers(organisaties) en welzijnsorganisaties weten elkaar te vinden.

8. Goede zorg voor senioren

8.1. Senioren, vrijwilligers(organisaties) en welzijnsorganisaties weten elkaar te vinden.

8.2. Inwoners worden op een juiste wijze ondersteund

8.3. Voorkomen van vereenzaming bij ouderen

9. Werk moeten lonen

9.1. De bemiddeling van bijstandsgerechtigden naar (vrijwilligers)werk verbeteren

9.2. Misbruik van uitkeringen tegengaan

9.3. Werk moet lonen

10. Preventie en ondersteuning

10.1. Inwoners worden ondersteund bij hun participatie in de samenleving

10.2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen!

11. Nieuwe inwoners zijn welkom

11.1. Nieuwskomer zijn geintegreerd in de Oost Gelrese samenleving.

12. Openbare ruimte

12.1. Inwoners en bezoekers van Oost Gelre ervaren een goed toegankelijke en veilige leefomgeving