Τα 5 είδη οικογένειας!

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Τα 5 είδη οικογένειας! создатель Mind Map: Τα 5 είδη οικογένειας!

1. Επανασυγκροτημένη οικογένεια https://ucy-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dmertz01_ucy_ac_cy/EWFJmFebmc1OvZOXgtqTjakBOo4UTV1Tya_CKxxEdv7AzA?e=fBG6F5

2. Διευρινόμενη οικογένεια https://ucy-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dmertz01_ucy_ac_cy/EbYGeJQ7lWNEmOl5jeOplPQBBPrrrJJ4_0kzILt0wlfUFQ?e=e60IIK

3. Πολύτεκνη οικογένεια https://ucy-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dmertz01_ucy_ac_cy/ESZh9bFF3hdLtj_SZCvgglwBTG0hx9rDLMTm1X-tZJC7Tw?e=UFoeGw

4. Μονογονεϊκή οικογένεια https://ucy-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dmertz01_ucy_ac_cy/ETO-vhP-j8NCh0dxJBmQMxoBiILpa95kjo3wJhPV-tgw2Q?e=Tg4teO

5. Πυρινική οικογένεια https://ucy-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dmertz01_ucy_ac_cy/EREziBe539ZCt80ryaWjDiEBg2h1Zq4egw4xbjuizZbCug?e=RFHari