ลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิต

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
ลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิต создатель Mind Map: ลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิต

1. มีกระบวนการเมแทบอลิซึม

1.1. มีการเปลี่ยนอาหารและเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงาน

1.2. ขจัดของเสียไนโตรเจน

1.3. มีเอมไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

1.4. สลายและสังเคราะห์สาร

2. มีกระบวนการสืบพันธ์และการเจริญเติบโต

2.1. การเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิต

2.2. ป้องกันการสูญพันธ์

2.3. การสืบพันธ์

2.3.1. อาศัยเพศ

2.3.2. ไม่อาศัยเพศ

3. มีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

3.1. ไวต่อการรับความรู้สึกและโต้ตอบ

3.2. จะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ้น

3.3. ตัวอย่าง

3.3.1. แสง

3.3.2. อุณภูมิ

3.3.3. น้ำ

3.3.4. การสัมผัส

4. มีกระบวนการควบคุมสมดุลของร่างกาย

4.1. การปรับตัวและกลไกให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

4.2. ป้องกันอันตรายกับตัวเอง

5. มีการจัดระบบ

5.1. จัดลำดับขั้นในทางชีวภาพ

5.2. โครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

5.3. ตัวอย่างการจัดระบบ

5.3.1. ระบบอวัยวะ

5.3.2. ประชากร

5.3.3. ระบบนิเวศ

5.3.4. กลุ่มสังคมสิ่งมีชีวิต