Breedband

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Breedband создатель Mind Map: Breedband

1. breedband is strategisch belangrijk

1.1. provinciale economie is steeds afhankelijker van de beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen

1.2. Bij het bepalen van een vestigingsplaats letten bedrijven, maar ook bewoners steeds meer op de beschikbaarheid van een goede communicatie-infrastructuur.

1.3. Door toegang tot voldoende breedbandcapaciteit zal iedereen vrij kunnen kiezen tussen leveranciers van diensten

1.3.1. een voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

1.3.2. draagt bij een de leefbaarheid op het platteland

1.3.3. draagt bij aan nieuwe economische dragers op het platteland

1.3.4. garandeert concurrentie en daarmee een scherpe prijsstelling.

1.3.5. snel en toegankelijk internet

1.3.5.1. is goed voor de bereikbaarheid

1.3.5.2. stimuleert de ontwikkeling van nieuwe diensten

1.3.5.3. Particulieren, scholen, cultuurhusen, kleine zelfstandigen, agrarische bedrijven enrecreatiebedrijven in het landelijk gebied ervaren nu al dat de veelal trage telefonieverbindingen ontoereikend zijn.

1.3.5.4. Er blijft een onverminderde belangstelling voor snelle breedbandvoorzieningen in sectoren als de zorg (ook in relatie tot vergrijzing), het onderwijs en de woningbouw.

1.3.6. openheid netwerken

1.3.6.1. nieuwe, innovatieve spelers een kans op een marktaandeel

1.3.6.1.1. een kans voor de ontwikkeling en opschaling van nieuwe diensten

2. De telecommunicatiemarkt is een vrije markt

2.1. De verwachting is dat het voor marktpartijen niet aantrekkelijk is alle adressen (in onrendabele gebieden) aan te sluiten.

2.1.1. In bepaalde gebieden zijn de kosten van de aansluitingen te hoog waardoor de terugverdientijd voor de marktpartijen te lang wordt.

2.1.2. Alle partijen zijn het erover eens dat alleen met behulp van de overheid kan worden zeker gesteld dat ook de minst rendabele adressen op het breedbandnetwerk worden aangesloten.

2.1.3. Eerst en wellicht uitsluitend zullen marktpartijen gaan voor de bedrijfseconomisch meest interessante gebieden (het "laaghangend fruit"). De minder rendabele delen van de provincie komen waarschijnlijk pas veel later of in het geheel niet aan bod.

2.1.4. Op basis van de gangbare businessmodellen is het niet realistisch te verwachten dat de onrendabele gebieden op een open en toekomstvast breedbandnetwerk worden aangesloten.

2.2. De GlasMij variant als netwerkbedrijf is niet haalbaar. Een netwerkbedrijf moet zelfstandig in netwerken kunnen investeren. Dat vergt een heel ander financieel kader dan beschikbaar is.

3. betrokkenheid overheid is noodzakelijk

3.1. openheid van het netwerk en daarmee de keuzevrijheid van de klant wordt door overheid geborgd

3.2. breedband vraagt provinciale aanpak en rol

3.2.1. Individuele gemeenten hebben in het algemeen niet de realisatiekracht om deze ontwikkeling met kracht ter hand te nemen.

3.2.2. Zonder een stimulerende, faciliterende en financiële rol van de provincie blijven belangrijke delen van de provincie verstoken van breedband.

3.2.2.1. Voor het verstrekken van de leningen aan breedbandinitiatieven gaat onze voorkeur uit naar organisatie op afstand in een fonds.

3.2.2.1.1. Met het vastgestelde financieringsinstrumentarium, bestaande uit leningen en subsidies, kan de gehele opgave uit het kaderbesluit gerealiseerd worden: 38.000 woningen en 2.000 bedrijven in het buitengebied en 150 bedrijventerreinen.

3.2.3. er is behoefte is aan een vorm van centrale regie, het houden van overzicht over de aanleg van netwerken en het initieren van combinaties van glasvezelaanleg met andere infrastructuuringrepen.

3.2.3.1. Op regionaal of provinciaal niveau is voldoende (schaal)niveau aanwezig om de benodigde capaciteit, kwaliteit en deskundigheid te mobiliseren.

3.3. De overheid heeft een rol in het realiseren van snelle breedbandverbindingen in het buitengebied. Marktpartijen zijn zonder financiele overheidsbijdragen niet bereid buiten de dorps- en stadskernen te investeren in snelle breedbandinfrastructuur.

3.3.1. marktpartijen verglazen delen van Overijssel op eigen kracht, maar dit gebeurt in een door henzelf te bepalen tempo op de door hen te bepalen plaatsen.

3.3.1.1. Onder de huidige (economische) omstandigheden duurt het zonder stimulering en/of mede-investering van overheden zoals gemeenten en provincies nog zeker 10 tot 15 jaar alvorens marktpartijen de uitrol van een open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel hebben afgerond. Door als decentrale overheden te stimuleren en/of mee te investeren kan deze termijn bekort worden.

3.3.1.1.1. invloed op de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de klanttevredenheid. Zonder een actieve rol is het de vraag of en wanneer in bepaalde gebieden een dergelijke voorziening tegen een betaalbare prijs zal worden aangeboden.

3.4. Overheidsbetrokkenheid zal naar verwachting vooral bestaan uit financiele participaties, leningen en garantstellingen. In sommige gevallen zal als aanvulling daarop een beperkte subsidie ter dekking van de investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn.

3.4.1. gemeenten gaan ook financieel participeren.

4. toekomstverwachting

4.1. niet de verwachting dat geheel nieuwe technologieen worden ontwikkeld die de komende jaren worden geïntroduceerd. Er vindt wel doorontwikkeling plaats op drie genoemde technologieën: kabel, draadloos, glasvezel.

4.2. mobiel internet is alleen een passende oplossing indien het niet mogelijk blijkt om vaste breedbandnetwerken in een buitengebied aan te leggen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we in het grootste deel van het buitengebied van Overijssel met ons beleid wel degelijk een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren om de breedbandnetwerken in het buitengebied te laten realiseren.

4.3. Belangrijke delen van de provincie blijven verstoken van breedband. Dat zal de komende jaren in toenemende mate tot problemen leiden bij het behoud en aantrekken van economische dragers in het landelijk gebied en op een aantal bedrijventerreinen. Het zal tevens beperkingen opleggen aan het gebruik van internet en de van open en snel breedband afhankelijke maatschappelijk relevante diensten.

5. Coöperatieve aanpak lijkt kansrijk in niet rendabele gebieden

5.1. Gebruikmakend van de sociale cohesie in het landelijk gebied kunnen op initiatief van de overheid, ebruikers of door marktpartijen zelf coöperaties worden opgericht waarbij de gebruikers financieel bijdragen in de breedbandnetwerken.

5.1.1. De coöperatieve aanpak voor het realiseren van open glasvezelnetwerken (of andere passende technieken) in het buitengebied wordt door de betrokken gemeenten en marktpartijen onderschreven en wordt ondersteund door de uitgewerkte businesscase in Steenwijkerland.

5.1.2. Het aanleggen van breedbandnetwerken op coöperatieve basis zal dus met name aan de orde zijn in de delen van Overijssel waar geen investerende marktpartij beschikbaar is.

5.1.3. De betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de buitengebieden bij de realisatie van breedbandnetwerken is cruciaal. Voor een succesvolle realisatie is het van zeer groot belang dat de bewoners bereid zijn ook zelf te investeren en te betalen.

6. samenwerking met marktpartijen doorslaggevend voor realisatie

6.1. Businessmodellen waar marktpartijen zoals Ziggo, Reggefiber, Cogas en Greenet mee werken zijn uitgangspunt. Bepalend is vervolgens de keuze die marktpartijen maken om al dan niet zelf te willen investeren in aansluitingen in het buitengebied.

6.1.1. De netwerken in de buitengebieden en de daaraan gekoppelde uitvoeringsorganisatie moeten zo zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande breedbandnetwerken in de kernen.

7. een breedbandnetwerk moet aan een aantal voorwaarden voldoen

7.1. Een netwerkmoet opschaalbaar zijn zonder extra te moeten graven

7.2. Een netwerk moet een zekere mate van symmetrie hebben.