UT01 - Coneguem les màquines elèctriques i els seus riscos!

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
UT01 - Coneguem les màquines elèctriques i els seus riscos! создатель Mind Map: UT01 - Coneguem les màquines elèctriques i els seus riscos!

1. Objectius:

1.1. Identificar els diferents tipus de màquines elèctriques. Conèixer la tipologia, constitució i característiques bàsiques de les màquines elèctriques. Identificar i aprendre a prevenir els riscos associats a les màquines elèctriques.

2. 1.1 - Generalitats i classificació de les màquines elèctriques

2.1. Principi de funcionament - Magnetisme i l'electromagnetisme: http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/webfq/elisa/index2.htm

2.2. Si un conductor elèctric es sotmès a variacions de flux d'un camp magnètic, es crea en ell mateix, una força electromotriu induïda. Si, a més a més, aquest conductor tanca un circuit elèctric a través d'una càrrega, aleshores es produeix una corrent anomenada corrent induïda.

2.2.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16111859904/in/set-72157651188190632

2.3. Classificació:

2.3.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16732965091/in/set-72157651188190632

2.4. Constitució:

2.4.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16546613658/in/set-72157651188190632

2.4.2. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16708277666/in/set-72157651188190632

2.5. Valors caracteristics

2.5.1. Tensió

2.5.2. Corrent

2.5.3. Resistència

2.5.4. Potència

2.5.4.1. Activa, reactiva, aparent

2.5.4.2. absorbida, perduda, útil

2.5.5. Rendiment

2.5.6. Freqüència

3. 1.2 - Tipologia, constitució i característiques dels transformadors.

3.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16732965581/in/set-72157651188190632

3.2. Tipologia

3.2.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16546758340/in/set-72157651188190632

3.3. Constitució

3.3.1. Circuit elèctric

3.3.2. Circuit magnètic

3.3.3. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16114212413/in/set-72157651188190632

3.4. Funcionament

3.4.1. Un transformador, tal i com has estudiat a l'apartat anterior, es composa de dues o més bobines enrotllades sobre un nucli magnètic. Si s'aplica tensió alterna en els extrems de la bobina primària (circuit primari), es produeix un corrent elèctric que a la vegada crea un camp magnètic canalitzat a través del nucli, el qual indueix en la bobina secundària (circuit secundari) una tensió alterna entre els seus extrems. Aleshores, els transformadors sols podem funcionar amb corrent alterna, de forma que es tracta de màquines totalment reversibles, és a dir, el funcionament pot ser en un sentit o en un altre.

3.5. Característiques

3.5.1. La tensió nominal del primari (V1) i del secundari (V2)

3.5.2. La intensitat nominal del primari (I1) i del secundari (I2)

3.5.3. El nombre d'espires del primari (N1) i del secundari (N2)

3.5.4. La potència aparent del transformador (S)

3.5.5. La relació de transformació entre primari i secundari (r)

4. 1.3 - Tipologia, constitució i característiques de les màquines rotatives.

4.1. Tipologia

4.1.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16546613578/in/set-72157651188190632

4.2. Constitució

4.2.1. Sistema mecànic

4.2.1.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16114212363/in/set-72157651188190632

4.2.2. Sistema elèctric

4.2.3. Sistema magnètic

4.3. Funcionament d'un generador

4.4. Funcionament d'un motor

4.5. Característiques

4.5.1. Força electromotriu

4.5.1.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16546757930/in/set-72157651188190632

4.5.2. Parell motor

4.5.2.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16546757890/in/set-72157651188190632

5. 1.4 - Riscos i fonts de contaminació associats a les màquines elèctriques.

5.1. https://www.flickr.com/photos/raulsolbes/16733094652/in/set-72157651188190632

5.2. Objectius de la Llei de prevenció de riscos laborals

5.2.1. Previndre

5.2.2. Eliminar o reduir

5.2.3. Informar

5.3. Identificació dels riscos i de les seues causes

5.3.1. 1. Avaluació i reducció de riscos.

5.3.2. 2. Establiment dels requisits de la funció de seguretat.

5.3.3. 3. Implementació de la seguretat funcional.

5.3.4. 4. Verificació de la seguretat funcional.

5.3.5. 5. Validació de la seguretat funcional.

5.3.6. 6. Documentació de la seguretat funcional.

5.3.7. 7. Demostració de la conformitat.

5.4. Equips de protecció individual (EPIs) i mesures de seguretat.

5.4.1. http://www.insht.es/portal/site/Epi/;VAPCOOKIE=G4TfJRgJyQNLfS1H1ztQHRGJJnbGL7Q1pLCyHtvnhFyclY3CVN7Z!963069760!-2064510635

5.4.2. http://epis.caeb.es/

5.4.3. Mesures de seguretat

5.4.3.1. http://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/BuenasPracticasPrevencion/Tripticos/ME.TRI.037.pdf

5.4.3.2. http://www.chospab.es/recursosHumanos/prevencion/docs/NORMASDETRABAJOSEGUROPersonaldemantenimiento.pdf

5.4.4. Fonts de contaminació i classificació dels residus.

5.4.4.1. http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/