Onderwijs in Vlaanderen

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Onderwijs in Vlaanderen создатель Mind Map: Onderwijs in Vlaanderen

1. BELEID

1.1. federale overheid

1.1.1. leerplicht

1.1.2. voorwaarden diploma's

1.1.3. pensioen onderwijzend personeel

1.2. Vlaamse Gemeenschap - Ministerie van Onderwijs en vorming

1.2.1. minister en kabinet (veranderlijk per legislatuur)

1.2.1.1. huidig minister Hilde Crevits

1.2.1.2. kabinetsmedewerkers

1.2.2. beleidsraad

1.2.2.1. minister en leidinggevende ambtenaren

1.2.2.2. coördinatie en integratie van beleidsbeslissingen

1.2.3. departement

1.2.3.1. beleidsvoorbereiding en -evaluatie

1.2.3.2. continuïteit beleid over legislaturen heen

1.2.3.3. verschillende entiteiten (specifiek onderdeel onderwijs)

1.2.3.3.1. arbeidsvoorwaardenbeleid

1.2.3.3.2. strategische beleidsondersteuning

1.2.3.3.3. secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding

1.2.3.3.4. horizontaal onderwijsbeleid

1.2.3.3.5. hoger- en volwassenonderwijs

1.2.3.3.6. basisonderwijs

1.2.3.3.7. deeltijds kunstonderwijs

1.2.4. agentschappen (beleidsuitvoerende taken)

1.2.4.1. AGODI

1.2.4.1.1. uitbetaling werkingsmiddelen

1.2.4.1.2. controle schooladministraties

1.2.4.1.3. ondersteuning directies en schooladministraties

1.2.4.1.4. personeelsdossiers (o.a. uitbetaling lonen)

1.2.4.1.5. speciale onderwijsleermiddelen (SOL)

1.2.4.2. AHOVOS

1.2.4.2.1. personeelsdossiers (o.a. uitbetaling lonen)

1.2.4.2.2. uitbetaling werkingsmiddelen

1.2.4.2.3. ondersteuning directies en schooladministraties

1.2.4.2.4. controle schooladministraties

1.2.4.2.5. betalen schooltoelagen (basis- en secundair), studiefinanciering (hoger onderwijs) en sociale voorzieningen (hoger onderwijs)

1.2.4.3. AOC

1.2.4.3.1. informatie en communicatie

1.2.4.3.2. CANON cultuurcel

1.2.4.3.3. maandblad Klasse

1.2.4.4. AKOV

1.2.4.4.1. onderwijsinspectie

1.2.4.4.2. entiteit curriculum

1.2.4.4.3. centrale examencommissie

1.2.4.4.4. NARIC Vlaanderen

1.2.4.5. AGION

1.2.4.5.1. adviseren

1.2.4.5.2. coördinatie bouwprojecten PPS = DBFM

1.2.5. Vlaamse onderwijsraad

1.2.5.1. advies

1.2.5.2. overlegorgaan

1.2.5.3. studiecentrum

1.3. beleidscyclus

1.3.1. decreten en besluiten

1.3.2. idee naar regelgevende tekst

1.3.3. onderhandelingen en adviezen

1.3.3.1. Raad van State

1.3.4. goedkeuring en stemming

1.3.5. implementatie en communicatie

1.3.6. evaluatie

2. STRUCTUUR

2.1. basisonderwijs

2.1.1. kleuter- en lager onderwijs

2.1.2. gewoon en buitengewoon onderwijs

2.2. secundair onderwijs

2.2.1. buitengewoon onderwijs

2.2.1.1. 8 onderwijstypes

2.2.1.2. 4 opleidingsvormen SO

2.2.1.3. M-decreet (september 2015)

2.2.2. gewoon onderwijs

2.2.2.1. algemene eerste graad

2.2.2.2. verdiepende tweede en derde graad

2.2.2.3. Se-n-Se of vierde graad

2.2.2.4. deeltijds onderwijs

2.2.2.4.1. deeltijds BSO

2.2.2.4.2. leertijd

2.2.2.4.3. deeltijdse vorming

2.2.2.5. hervormingsplannen

2.3. hoger onderwijs

2.3.1. academisch traject

2.3.2. professioneel traject

2.3.3. hoger beroepsonderwijs

2.3.4. postgraduaat, na- en bijscholingen

2.3.5. specifieke lerarenopleiding

2.4. volwassenenonderwijs

2.4.1. breed opleidingsaanbod

2.4.1.1. basiseducatie

2.4.1.2. secundair volwassenenonderwijs

2.4.1.3. hoger beroepsonderwijs

2.5. deeltijds kunstonderwijs

2.5.1. beeld, woord, muziek of dans

2.5.2. kinderen en volwassenen

3. ORGANISATIE

3.1. onderwijs in de GRONDWET (Art. 24)

3.1.1. onderwijs is VRIJ

3.1.2. 2/3 MEERDERHEID bij wijzigingen

3.1.3. IEDEREEN heeft recht op onderwijs

3.1.4. iedereen is GELIJK

3.1.5. inrichting, erkenning of subsidiëring door WET of DECREET

3.2. vrijheid

3.2.1. schoolkeuze

3.2.2. SCHOOLSTRIJD (19de - 20ste eeuw)

3.2.2.1. 1ste schoolstrijd (1878-1914) 'basisonderwijs'

3.2.2.1.1. spanningen LIBERALEN vs. KATHOLIEKEN

3.2.2.1.2. hervorming naar NEUTRAAL onderwijs

3.2.2.1.3. GODSDIENSTONDERRICHT in officiële scholen

3.2.2.2. 2de schoolstrijd (1950-1958) 'secundair onderwijs'

3.2.2.2.1. groeiende populatie leerlingen

3.2.2.2.2. spanningen SOCIALISTEN vs. KATHOLIEKEN

3.2.2.3. SCHOOLPACTWET (1959) (compromis katholieken, socialisten en liberalen)

3.2.2.3.1. overheidscontrole vs. subsidiëring

3.2.2.3.2. AFSCHAFFING inschrijvingsgeld

3.2.2.3.3. drie ONDERWIJSNETTEN

3.3. onderwijsnetten

3.3.1. gemeenschapsonderwijs (GO!) (Vlaamse gemeenschap

3.3.1.1. raad van Gemeenschapsonderwijs

3.3.2. officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) (openbare besturen)

3.3.2.1. onderwijssecretariaat van steden en gemeenten (OVSG)

3.3.2.2. provinciaal onderwijs vlaanderen (POV)

3.3.3. vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) (privé-persoon of -organisatie)

3.3.3.1. confessioneel (vanuit godsdienst)

3.3.3.1.1. Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijke onderwijs (IPCO)

3.3.3.1.2. Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs (VSKO)

3.3.3.1.3. ...

3.3.3.2. niet-confessioneel (vanuit pedagogische methode)

3.3.3.2.1. Freinetscholen

3.3.3.2.2. Steinerscholen

3.3.3.2.3. ...

3.4. leerplicht (1914 - 1983)

3.4.1. geen SCHOOLPLICHT

3.4.2. hervorming naar KWALIFICATIEPLICHT

3.4.3. voltijds vs. deeltijds

3.4.4. regelmatige leerling vs. problematische afwezigheid (spijbelen)

3.5. kosteloos onderwijs

3.5.1. basis vs. secundair onderwijs