rollen en bevoegdheden BELEIDSTEAM

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
rollen en bevoegdheden BELEIDSTEAM 作者: Mind Map: rollen en bevoegdheden BELEIDSTEAM

1. veranderingsgerichte rol

1.1. stimuleert in afstemming met het bestuursteam innovatie om het zorgaanbod meer toegankelijk, integraal en herstelgericht te maken

1.1.1. maakt plaats voor ervaringsdeskundigheid

1.2. organiseert horizontaal thematisch overleg over actuele thema's en faciliteert kennisdeling (intern en ook tussen de CGG)

1.2.1. reflectiegroep

1.2.2. werkgroep kwaliteit

1.3. inspireert met nieuwe inzichten vanuit binnen- en buitenland zowel vanuit GGZ als belendende sectoren

1.3.1. werkt motiverend VTO beleid uit

1.4. is vanaf de conceptfase betrokken bij nieuwe projecten en initiatieven van medewerkers

1.5. streeft naar een goede interne en externe communicatie en bevordert de participatie van alle belanghebbenden

2. contextgerichte rol

2.1. promoot de waarden en het werk van De Pont en geeft deze visibiliteit in de buitenwereld

2.2. gelooft in de kracht van synergie en staat open voor opportuniteiten en samenwerking met andere organisaties

2.3. is voortrekker in de geestelijke gezondheidsnetwerken waar we deel van uitmaken

2.3.1. provinciale of regionale afspraken laten naleven

2.3.2. aanwezigheid op het netwerkcomité

2.3.3. moeilijke dossiers waar externe instanties bij betrokken zijn opvolgen en indien nodig opnemen

2.4. participeert actief in intersectorale werkgroepen en samenwerkingsverbanden

2.5. participeert actief in onze koepelorganisatie

2.6. netwerkt met het oog op bevordering van geestelijke gezondheid in ons werkingsgebied

3. waardengerichte rol

3.1. creëert in overleg met het bestuursteam (RVB) het kader én de randvoorwaarden waarbinnen de zorg aan alle cliënten en medewerkers vanuit de waarden van De Pont kan worden aangeboden

3.1.1. Verbindend, Integraal, Verantwoord en Ondernemend

3.2. bepaalt en bewaakt de ondergrens bij het invullen van de waarden en stuurt bij waar nodig

3.3. monitort onze ambities (toegankelijk en integraal) en evalueert de voortgang in overleg met het bestuursteam

3.4. stimuleert de herstelgerichte visie en cultuur binnen de organisatie en het werken met cliënten

4. mensgerichte rol

4.1. garandeert cliënten de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg

4.2. fungeert als rolmodel voor de cultuur die ze voor De Pont ambieert

4.2.1. is samensturend, aanspreekbaar, geëngageerd,...

4.3. creëert en bewaakt de kaders en condities waardoor medewerkers betrokken zijn en met welbevinden kunnen werken

4.3.1. correcte verloning

4.3.2. begeleiden van niet functionerende medewerkers

4.3.3. woon/werkverkeer

4.3.4. actueel VTO beleid

4.3.5. sociale verkiezingen organiseren

4.3.6. dialoog met comité preventie

4.3.7. werkcomfort

4.4. creëert en behoedt de rituelen die ondersteunend, motiverend en verbindend zijn voor medewerkers

4.4.1. introductie van nieuwe medewerkers

4.4.2. organiseren van sportieve en ontspannende events voor medewerkers

4.4.3. afscheid van vertrekkende medewerkers

4.5. biedt coaching aan

4.5.1. zodat teams zich kunnen ontwikkelen tot mature en samensturende teams

5. taakgerichte rol

5.1. zorgt voor een correcte behandeling van klachten van cliënten en medewerkers of behandelen deze zo nodig zelf

5.1.1. interne vertrouwenspersoon/ombudsman

5.2. monitort informatiesystemen die ervoor zorgen dat er doelgericht en kwalitatief wordt gewerkt

5.2.1. adviseren van het bestuursteam

5.2.2. vastleggen wat er moet worden gerapporteerd en opgevolgd

5.3. evalueert de resultaten en de kwaliteit van de teams, intervenieert waar nodig en rapporteert aan het bestuursteam

5.3.1. evaluatieve teamgesprekken voeren

5.3.2. teamintervisies

5.4. optimaliseert de procedures en regels die zorgen voor uniformiteit over de teams heen zodat ze leiden tot meerwaarde voor het primair zorgproces

5.4.1. behandelplan

5.4.1.1. sjabloon

5.4.1.2. duurtijd

5.4.2. openingsuren

5.4.3. veiligheid

5.4.3.1. informatie

5.4.3.2. brandveiligheid

5.5. stimuleert de teams tot samensturend oplossen van problemen

5.5.1. zorgt voor coaching