โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ 作者: Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)