Project Algemene Vakken: pedagogisch-didactische wenken met betrekking tot werkvormen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Project Algemene Vakken: pedagogisch-didactische wenken met betrekking tot werkvormen 作者: Mind Map: Project Algemene Vakken: pedagogisch-didactische wenken met betrekking tot werkvormen

1. Algemene Wenken

1.1. Verticale samenhang: leerplan ingebed in meerjarenplan

1.1.1. 1. Randvoorwaarden

1.1.1.1. Kleine groepen

1.1.1.2. 1 of 2 leerkrachten

1.1.1.3. Voldoende materiaal en middelen

1.1.1.3.1. Atlas

1.1.1.3.2. 1 computer per 2 leerlingen met internetaansluiting

1.1.1.3.3. Zakrekenmachine

1.1.1.3.4. Zakwoordenboek

1.1.1.4. Aaneensluitende uren

1.1.1.5. Schoolcultuur ondersteunt PAV-principes

1.1.2. 2. Lesmethodes

1.1.2.1. Algemeen

1.1.2.1.1. Vakoverschrijdend geïntegreerd

1.1.2.1.2. Werken met clusters van leerplandoelstellingen

1.1.2.1.3. Link met Beroeps Gerichte Vakken

1.1.2.2. Praktisch

1.1.2.2.1. Cursorische momenten

1.1.2.2.2. Doe-opdrachten

1.1.2.2.3. Gedifferentieerde opdrachten

1.1.2.2.4. Afwisseling van activerende werkvormen

1.1.3. 3. Evaluatie criteria

1.1.3.1. Leerkracht

1.1.3.1.1. Brede en continue evaluatie

1.1.3.2. Leerling

1.1.3.2.1. Zelfevaluatie

2. Specifieke Wenken

2.1. 1. Functionele taalvaardigheid

2.1.1. a. Leesvaardigheid

2.1.2. b. Kijk- en luistervaardigheid

2.1.3. c. Spreekvaardigheid

2.1.4. d. Schrijfvaardigheid

2.2. 2. Functionele rekenvaardigheid

2.2.1. a. Basisrekenvaardigheden

2.2.1.1. Wiskundige denkmethoden om probleemoplossend te redeneren

2.2.1.2. Elektronische hulpmiddelen

2.2.1.3. Schatten van resultaten bewerkingen, controleren van bewerkingen en vergelijken van het resultaat van de berekening met de realiteit

2.2.1.4. Controleren

2.2.2. b. Regel van drie

2.2.3. c. Percent

2.2.4. d. Grootheden

2.2.4.1. Grootheden schatten

2.2.4.2. Grootheden meten

2.2.4.3. Omzetten van eenheden

2.2.4.4. Grootheden berekenen

2.2.5. e. Schaal

2.2.5.1. Werkelijke afstand / afmetingen bepalen

2.2.5.2. Afstand op kaart, plan ... bepalen

2.2.5.3. Op schaal tekenen

2.2.6. f. Schematische voorstellingen

2.3. 3.Functionele informatieverwerving en -verwerking

2.3.1. a. Informatie vinden en selecteren

2.3.2. b. ICT

2.3.2.1. Computer op gestructureerde wijze gebruiken

2.3.2.2. Internet

2.3.2.3. Toepassingsoftware

2.4. 4.Organisatiebekwaamheid

2.4.1. a. Organisatie eigen leven

2.4.1.1. Hulp inroepen

2.4.1.2. Maatschappelijke structuren en mechanismen

2.4.2. b. Individuele opdrachten

2.4.3. c. Groepsopdrachten

2.4.4. d. Omgaan met geld

2.4.4.1. Rekenen met geld

2.4.4.2. Budgetteren

2.5. 5. Tijd- en ruimtebewustzijn

2.5.1. a. Wereldproblemen

2.5.2. b. Eigen regio

2.5.2.1. Maatschappelijke voorzieningen/diensten

2.5.2.2. Respect voor leefmilieu en historisch-cultureel erfgoed

2.5.3. c. Actualiteit en dagelijks leven

2.5.4. d. Situeren, oriënteren en verplaatsen

2.6. 6. Functionele wetenschappelijke vaardigheid

2.6.1. a. Duurzame leefomgeving

2.6.2. b. Natuurwetenschappelijke verschijnselen