Koshas ( 6 Camadas do SER HUMANO)

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Koshas ( 6 Camadas do SER HUMANO) 作者: Mind Map: Koshas ( 6 Camadas do SER HUMANO)

1. FÍSICA

1.1. Annamaya kosha

1.1.1. Re

1.2. Hatha Yoga

1.2.1. Corpo

2. ENERGIA

2.1. Pranamaya kosha

2.2. Kriya Yoga

2.2.1. Respiração

2.3. Kundalini Yoga

2.3.1. Energia

2.3.2. Chakras

2.3.2.1. Muladhara

2.3.2.1.1. Terra

2.3.2.1.2. Lam

2.3.2.2. Swadshtna

2.3.2.2.1. Agua

2.3.2.3. Manipura

2.3.2.3.1. Fogo

2.3.2.3.2. Ram

2.3.3. Chakras

2.3.3.1. Muladhara

2.3.3.1.1. Terra

2.3.3.1.2. Lam

2.3.3.2. Swadshtna

2.3.3.2.1. Agua

2.3.3.2.2. Vam

2.3.3.3. Manipura

2.3.3.3.1. Fogo

2.3.3.3.2. Ram

3. MENTAL

3.1. Manomaya kosha

3.2. Dhyana Yoga

3.2.1. Visualizações

3.3. Japa Yoga

3.3.1. Sons

3.3.1.1. MOOLA MANTRA

3.4. Mantra Yoga

3.4.1. Vibrações

3.5. Nadha Yoga

3.5.1. Música

4. SABEDORIA

4.1. Vignyanamaya kosha

4.2. Gyana Yoga

4.2.1. Conhecimento

5. FELICIDADE

5.1. Anandamaya kosha

5.2. Bhakti Yoga

5.2.1. Sentimentos

6. Fábio Poton Furieri ( 27 ) 9979 2050

7. KARMA

7.1. Karmamaya kosha

7.2. Karma Yoga

7.2.1. Ações